"noget munkeagtigt (…) overfor Vellysten"

Erklæring

Hr. Rud. Brobys Digtsamling "Blod" er et artistisk Forsøg, påvirket af visse literære Strømninger i Nutidens unge Tyskland. Men øjensynlig har Forfatteren i de fleste af Digtene ogsaa√ tilsigtet en Virkning af moraliserende Art. I de afskrækkende Skildringer af kønslige Udskejelser har et ungt, idealistisk Digtersind udøst sin Rædsel og sin Harme over den udbredte moralske Perversitet, som er en af Verdenskrigens onde Frugter. Man kan kalde disse Skildringer raa, modbydelige eller monomane. Men utugtige eller blot letfærdige kan de aldrig i Verden kaldes, 2 idet de lige så lidt som Billederne i et anatomisk Atlas appelerer til Kønsfølelsen. Sammenlignet med den Frihed, hvormed lyriske Digtere i deres Vers plejer at besynge og befamle Kvindens Yndigheder, er der snarest noget munkeagtigt i denne unge Poets Holdning overfor Vellysten. At stemple hans alvorlige lille Bog som et pornografisk Spekulationsforetagende vilde være en beklagelig Misforståelse og en blodig Uret.

Kbhvn. 3die Febr. 1923.
Henrik Pontoppidan.

* * *

Den unge forfatter Rudolf Broby Johansen blev 22. januar 1922 ved byretten dømt for obskønitet i sin digtsamling Blod. Dommen blev anket til landsretten og Brobys forsvarer, overretssagfører Poul Thomsen, fremlagde den 5. febr. 1923 ved sagens behandling i alt fire erklæringer fra professorerne Vilhelm Andersen og Valdemar Vedel samt forfatteren Emil Bønnelycke og altså Pontoppidan (hvis erklæring i dag befinder sig på Politimuseet). I dommen, der i princippet fastholdt byrettens, men gjorde den betinget, hedder det:

De i Bogen offentliggjorte Digte findes ved deres Beskrivelse af Kønsakten og seksuelle Perversiteter paa enkelte Punkter at være af en sådan Art, at de uden Hensyn til Digtsamlingens kunstneriske eller moralske Værdi maa anses for utugtige, hvad Tiltalte maa have været klar over." Bogen skal fortsat være konfiskeret og salær ved byretten skal fortsat betales af Broby. "Byrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Fuldbyrdelse af den Tiltalte Rudolf Kristian Albert Broby Johansen idømte Straf udsættes og efter Forløbet af 5 Aar fra denne Doms Afsigelse bortfalder, saafremt de i midlertidig Straffelov af 1 April 1911 Kap. 3 fastsatte Betingelser overholdes.1

 
[1] citeret fra Morten Things efterskrift til genudgivelse af Blod inklusiv Brobys forsvarstale, 1988. tilbage
22/02/12/FB