Dagbog

12te November.

Ude på Valby Bakke er man i Færd med at bygge en ny Kirke, som nok skal hedde Jesu-Kirken.

Set i Frastand ligner den et Ølbryggeri. En Række Lysaabninger over det underste Tag minder især grangiveligt om de Tremmejalousier, man kender fra Bryggeriers Svalepande-Rum. For at gøre Billedet fuldstændigt, mangler der endnu blot en Dampskorsten. Men efter hvad man hører, er det ogsaa Meningen at opføre et højt fritstaaende Klokketaarn i Smag med den berømte Kampanile i Venedig.

Det er Brygger Carl Jacobsen, der lader denne Kirke opbygge for sin egen Regning. Som bekendt har denne Rigmand fordelt sin Interesse ligeligt mellem Kunst, Religion og Øl.

I hans Kunstmusæum findes overalt lange gudelige Inskriptioner, i hans Kirke gøres Plads til hedensk Kunst, og overalt straaler En i Møde som en Ledestjærne Ny-Carlsbergs populære Ølmærke, der end ikke savnedes over Indgangen til den lille Kirkebygning, hvormed Bryggeriet gjorde Reklame paa Udstillingen i Fjor.

Hvorledes skal nu denne nye store Jesu-Kirke opfattes?

Hvorledes forholder det sig i det hele med denne – det maa man lade ham – mærkelige og originale Brygger? Bygger han Kirker og Musæer af Interesse for sit Øl, eller er dette ham blot Midlet til en storstilet, middelalderlig Dyrkelse af Religion og Kunst? Naar han rundt om en Kristusfigur anbringer Ny-Carlsbergs Mærke, er det da for at man, hver Gang man betragter hans Kristus, skal komme til at tørste efter hans Øl, eller er det for at man ved at drikke hans Øl, skal komme til at tænke paa Kristus?

Hvem raader denne Rune?

Hvorom alting er – nu har vi Jesu-Kirken paa den ene Side af Byen, som vi har Tuborg-Flasken paa den anden. Det er en Smagssag, hvilken af dem man vil foretrække; men den førstes lidet smagfulde Ydre gør unægtelig En mest betænkelig, fordi den uvilkaarligt leder Tanken hen paa det kommende Glyptotek.

En af de mange Betingelser, hvorunder Brygger Jacobsen har skænket sin fyrstelige Gave til vor By, er den, at Glyptoteks-Bygningen skal udføres efter hans egne Tegninger. Efter de Prøver, man hidtil har set paa hans arkitektoniske Smag, faar man ikke megen Tillid til den; og kompetente Folk, der har haft Lejlighed til at gøre sig bekendt med hans Udkast til det nye Glyptotek, ryster stærkt, ja haabløst paa Hovedet.

Vi har her i Kjøbenhavn grimme Bygninger nok i Forvejen. Vi kan ikke være bekendt at faa endnu et Monstrum – især ikke paa en saa iøjnefaldende Plads som den, der er tilstaaet Glyptoteket. Mens vort eget nationale Kunstmusæum er puttet hen i en Afkrog af Byen, hvor ingen Fremmed let finder hen, har Brygger Jacobsen betinget sig, at hans Samling (mest bestaaende af udenlandske Kopier) skal huses midt paa Boulevarden.

Det vilde være glædeligt, om et af vore illustrerede Blade kunde faa Tilladelse til at offenliggøre Tegningen til den paatænkte Bygning, saa vi alle kunde danne os et Skøn over den. Vi vilde da tillige faa Lejlighed til at erfare, om Øl-Mærket ogsaa her skal tjene til Dekoration og maaske anbringes som et Ihukommelses-Tegn over Indgangsdøren.

Urbanus.