Dagbog

Det er i Aften Mortensaften.

Paa Landet – i det mindste i Nordsjælland – fejres denne Dag med selv samme Højtidelighed som Juleaften. Der spises Grød og Steg til Nadver, der spilles Kort om Æbleskiver, der steges Sortepølser, der drikkes varm Rompunsch, der gnaskes Sukkergodt og kysses i Krogene – akkurat som ved Mindefesten for vor Herre Kristi Fødsel.

I Byerne, hvor den religiøse Enfold er i Færd med sørgeligt at tabe sig, har man ikke mange Steder bevaret denne smukke Tradition. I Kjøbenhavn ihukommer man i det højeste Dagens Hellighed ved at spise en Gaas.

Hvorfor netop en Gaas.

Det forekommer mig, ærlig talt, at være noget for Ens ædleste Følelser stridende i, at man i Byerne bestandig anvender denne dumme Fugl ved vore hellige Mindefester. Til Juleaften er det jo ogsaa altid Gæssene, der maa strække Hals. Jeg kan ikke tænke mig, at man oprindelig har ment at ville lægge en skjult Spot heri. Men det tager sig unægtelig næsten saadan ud.

Paa Landet slagter man et Svin til Mortensdag og Jul. Heller ikke dette synes mig for Resten ganske passende. Hvorfor dog netop Gris og Gaas – vore to mest vraltende og mest forslugne Husdyr? Hvorfor ikke hellere vælge f. Eks. de fromme Duer eller de hvide Gimmerlam?

Stegte Duer er jo ogsaa en ganske behagelig Ret, og det forekommer mig at være en smuk Tanke at spise Lammefrikasé Juleaften.

Jeg henstiller dette til alvorlig Overvejelse nu, da Julen staar for Døren – blandt andet fordi jeg finder, at Gaasens Dumhed navnlig bestaar deri at den er saa lidet velsmagende.

Jeg ved jo nok, at denne Anskuelse ikke er den almindelige. Men der findes Overtro paa Smagens Omraade som paa alle andre Omraader. Naar Folk i Almindelighed anser en fed stegt Gaas for en af de største Delikatesser, der kan bydes en menneskelig Gane, saa er det alene, fordi denne Lære nu er bleven prædiket for dem i Aarhundreder.

Vilde Folk blot gøre sig den Ulejlighed en Gang at anstille en selvstændig Undersøgelse af denne mæskede Fugl – dette Svin mellem Fuglene – der er bleven fed, fordi Flyveævnen er den nægtet, saa vilde de tilsidst komme til det Resultat, at dette Fugleflæsk i Virkeligheden har en ret afskyelig Smag. Til at fejre Overtroen med, er Gaasen derfor en særdeles passende Fugl.

Men vi talte jo om Julen og den hellige Mortensaften.

Urbanus.