Dagbog

8de Oktober.

Jeg har i disse Dage haft Besøg af en Udlænding, hvem jeg efter Ævne har forevist Byens forskellige Mærkværdigheder. Blandt andet var vi ogsaa henne at bese vor ikke uberømte Rigsdag.

Ved Synet af Folketinget studsede han kendeligt, og da jeg spurgte ham, hvad han syntes om Forsamlingen, svarede han blot:

"Man kan se, at Danmark er et demokratisk Land."

Mest forundrede Berg ham øjensynligt. Han havde – sagde han – altid tænkt sig Radikalismens Førere som mørke, vilde Skikkelser, halvt fortærede af den hellige Ild, der luede i deres Bryst. Da jeg tilmed fortalte ham, at Folketingsmanden fornylig havde udstaaet en 6 Maaneders Fængselsstraf paa stræng Fangekost, forbavsedes han først svarligen og sagde derpaa med et lille Smil:

"Den danske Fængselskost maa være meget nærende."

Imidlertid havde Ministrene samlet sig henne i det ene Hjørne af Salen.

Den Fremmede kendte af Udseende kun Udenrigsministeren1, hvem han straks ved sin Ankomst her til Byen havde maattet præsentere sig for. Jeg spurgte ham nu, om han kunde udpege mig Estrup.

Han saa' en Stund prøvende paa de høje Herrer, og sagde derpaa, idet han pegede paa Premierministeren:

"Det maa være den distingverede Gentleman dér. Er det ikke?"

"Jo, det er rigtigt. Men hvor er saa Krigsministeren?"

"Krigsministeren? Aa, for Pokker – det ser man da straks", sagde han og pegede paa Scavenius2. "Den Holdning dér kan man ikke tage fejl af. Den minder om en Krigerhest, der hører Signalet til Parade."

"Men hvor er da Kultusministeren?"

Den Fremmede betænkte sig et Øjeblik og viste derefter afgørende paa Bahnson3.

"Hvorfor tror De det?"

"Aa – det ser man ogsaa straks paa Holdningen. En Videnskabsmand vel sagtens? En Rektor, der er vant til at sidde dukket over et Katheder. Han sidder ogsaa hele Tiden med en Lineal i Haanden. Tager jeg vel fejl?"

Jeg svarede ikke, men pegede paa Nellemann4.

"Men kan De saa se ham dér?" spurgte jeg.

"Er det ogsaa en Minister?"

"Ja – Og hvad tror De saa, at han er Minister for?"

Den Fremmede sad længe og stirrede. Tilsidst sagde han ganske forlegen:

"Jeg véd skam ikke. Det maa vist være for noget, vi ikke har noget tilsvarende til hos os."

Urbanus.

 
[1] Udenrigsministeren: Rosenørn-Lehn (1821-92). tilbage
[2] Scavenius: godsejer (1838-1915), var kultusminister fra 1880. tilbage
[3] Bahnson: Jesper Bahnson (1827-1909) var krigsminister fra 1884; tidligere ministeriet departementschef og direktør. tilbage
[4] Nellemann: Johannes (1831-1906) var justitsminister i hele Estrups regeringstid 1875-94. tilbage