Vedtægter

for Pontoppidan Selskabet

§ 1.
Navn & hjemsted

Foreningens navn er Pontoppidan Selskabet.

Stk. 2. Selskabet er oprettet den 25. oktober 2000.

Stk. 3. Selskabet har hjemsted i Søllerød Kommune.

§ 2.
Selskabets formål

Selskabets formål er inden for dansk og international kultur at drive og fremme en forsknings-, uddannelses- og formidlingsvirksomhed, der udgår fra eller er inspireret af Henrik Pontoppidan og hans forfatterskab.

Stk. 2. Selskabets virksomhed finder sted i fri og åben samtale med alle interesserede — både nationalt og internationalt.

Stk. 3. Selskabet skal i sit arbejde inddrage flest mulige i læsningen og drøftelsen af Pontoppidans værker og tanker med henblik på deres betydning for dansk og international kultur.

Stk. 4. I en indledende fase søges selskabets formål primært opfyldt gennem driften af selskabets netsted, www.henrikpontoppidan.dk.

§ 3.
Selskabets drift

Selskabet driver sine aktiviteter gennem enkeltprojekter, der finansieres ved offentlige tilskud og tilskud fra fonde og private. Selskabet kan også mod vederlag udføre forsknings- og oplysningsprojekter samt konsulent-, kursus- og forlagsvirksomhed.

§ 4.
Bestyrelsens sammensætning

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 personer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 5 år. Genvalg kan finde sted. Et medlem må ved valg eller genvalg ikke være over 75 år. I tilfælde af udtræden indsættes et nyt medlem for den resterende del af valgperioden. Medlemmer valgt efter Stk. 4 erstattes af en suppleant.

Stk. 3. For at sikre selskabets kontinuitet og faglighed skal fire af bestyrelsens medlemmer hver for sig repræsentere indsigt og erfaring på mindst et af følgende områder, men således at alle fire områder er dækket ind: forskning i Pontoppidans liv og forfatterskab, anden humanistisk forskning, fundraising og forlagsvirksomhed. Et femte medlem repræsenterer så vidt muligt rettighedshaverne til det pontoppidanske forfatterskab. Når et af disse 5 bestyrelsesmedlemmer træder ud eller er på valg, sker nyvalg ved flertalsbeslutning blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. To medlemmer af bestyrelsen vælges af årsmødet (§ 10) blandt selskabets øvrige medlemmer. Afgår disse i utide, erstattes de af en suppleant.

§ 5.
Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets ledelse og projektvirksomhed. Bestyrelsen udpeger projektlederne og vælger af sin midte en projektansvarlig. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at betingelser og vilkår for erhvervelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen drager omsorg for, at der tilvejebringes de fornødne offentlige og private midler til selskabets projekter.

Stk.2. Bestyrelsen ansætter og afskediger projektmedarbejdere efter indstilling fra den projektansvarlige.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender selskabets overordnede forsknings-, kursus- og konferencevirksomhed, udarbejdet af den projektansvarlige.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af selskabets årsberetning og årsregnskab med status.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.
Den projektansvarlige

Det projektansvarlige medlem af bestyrelsen varetager i overensstemmelse med selskabets formål ( § 2) det faglige samt forsknings- og formidlingsmæssige ansvar for selskabets arbejde. Den projektansvarlige udarbejder en årsplan og et budget for selskabets virksomhed i det kommende år.

Stk. 2. Den projektansvarlige udarbejder treårige aktivitetsplaner for selskabets virksomhed, der med bestyrelsens godkendelse tilsendes bevilgende myndigheder, fonde o.l. som grundlag for (de årlige) bevillinger. Planerne revideres årligt.

§ 7.
Styringsgruppen

Bestyrelsen udpeger for tre år ad gangen medlemmer af en styringsgruppe repræsenterende de sektorer i forskning og uddannelse som er netstedets samarbejdsparter og målgruppe. Styringsgruppen er faglig rådgiver for bestyrelsen og projektlederne i planlægningen og udførelsen af selskabets aktiviteter.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlem af styringsgruppen.

Stk. 3. Styringsgruppen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 8.
Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskab med status udarbejdes af bestyrelsen og revideres hvert år inden den 1. maj.

Stk. 2. Det reviderede årsregnskab fremsendes til støttegivere, fremlægges på årsmødet (§ 10) og kan udleveres til selskabets medlemmer på begæring.

Stk. 3. Budget for det kommende regnskabsår udarbejdes af den projektansvarlige senest den 1. oktober hvert år og fremlægges umiddelbart efter til godkendelse af bestyrelsen.

§ 9.
Medlemskab

Medlemskab af selskabet kan tegnes mod et årskontingent hvis størrelse fastsættes af årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 10.
Årsmødet

Årsmøde afholdes i maj måned på et af bestyrelsen fastsat tid og sted. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med en dagsorden som mindst skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen efter § 4, stk.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til dagsordenen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 15. april.

Stk. 2. Der kan kun brevstemmes til årsmødet efter §12 og §13.

§ 11.
Tegningsret

Selskabet tegnes af den projektansvarlige i fællesskab med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12.
Vedtægtsændringer

Selskabets vedtægter kan kun ændres efter bestyrelsens forslag til et ordinært årsmøde og med et flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Der kan brevstemmes til årsmødet om en vedtægtsændring.

§ 13.
Ophør

Beslutning om selskabets ophør eller sammenlægning med anden forsknings-, uddannelses- eller formidlingsinstitution kan kun ske efter bestyrelsens indstilling til et ordinært årsmøde og med dettes godkendelse.

Stk. 2. Der kan brevstemmes til årsmødet om beslutninger efter Stk. 1.

Stk. 3. Træffes beslutning om selskabets ophør, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver har fundet sted og den resterende formue er fordelt.

Stk. 4. Overskydende aktiver overføres til Det Kongelige Bibliotek.

Vedtaget på det stiftende årsmøde i København, den 26. oktober 2000.