Årsmøde 2010

den 28. april 2010 kl. 18 i Gyldendals kantine, København

Torben Ulrich Zahle valgtes til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dagsordenen blev godkendt.

Formanden Johan Rosdahl aflagde beretning:

For ca. et år siden havde vi på dette sted fornøjelsen af at høre Lise Busk-Jensen berette om arbejdet med at skrive litteraturhistorie om Henrik Pontoppidan. Et spændende og perspektivrigt foredrag som også fungerede som appetitvækker på hendes disputats om romantikkens forfatterinder som kom senere på året.

Sidste års sommermøde i august havde novellen som tema og her var vi som sædvanligt i godt fagligt og litterært selskab på Tisvilde Højskole. Selv synes jeg Søren Schous omhyggelige og underholdende analyse af ”Havfruens sang” var et højdepunkt på mødet.

Efteråret bød på tre meget forskellige arrangementer: Jørgen Johansen behandlede Ingeniøren i dansk Litteratur og Søren Ulrik Thomsen talte om humoren der bliver særlig interessant når man, som han udtrykte det, har noget alvorligt i klemme. Begge foredrag var levende, interessante og relevante for interesserede i litteratur og – selvfølgelig – Pontoppidan. Men begge arrangementer sørgeligt tyndt besøgt.

Heller ikke det tredje arrangement, som var en guidet tur på Ordrupgaards udstilling ”Edvard Munch i Danmark”, kunne lokke mange medlemmer af gårde.

I foråret har vi kun haft et enkelt arrangement, nemlig Svend Skrivers foredrag om Nattevagt. Heller ikke dette udmærkede og givende foredrag havde mange besøgende.

Af andre Pontoppidan-relaterede begivenheder i beretningsåret skal her blot nævnes at Hans Otto Jørgensen i juni måned fik Pontoppidans mindelegat (og jeg holdt talen) og at Lykke-Per er på den nye kulturminister Per Stig Møllers personlige kanon – og vi har indbudt ham til sommermødet.

Bestyrelsen har drøftet hvad årsagen til det sløje fremmøde kan være. Vi gør jo nogenlunde som vi plejer: annoncerer i aviserne, via hjemmeside, personlig post/mail til medlemmerne. Og lige meget/lige hjælper det. Vi tager nu konsekvensen ved at koncentrere bestræbelserne på at leve op til selskabets formål om udbredelse osv. af Pontoppidans værk om netstedet, årsmødet og sommermødet. Det betyder at vi ikke mere vil have faste, Københavnsbaserede møder (ca. to pr. halve år), men at man måske kan forestille sig at der undervejs vil blive mulighed for andre møder. Lige nu vi synes ikke at anstrengelser og resultat har harmoneret i den forløbne periode. Dog vil vi gerne markere selskabets 10-års jubilæum d. 25. Oktober. Vi vil arbejde på at få noget rigtig spændende op at stå.

Bestyrelsen foreslår nogle ændringer af vedtægterne. Det vigtigste i den forbindelse er at vi foreslår valgperioden sat til et år mod de nuværende 5 og at vi foreslår bestyrelsen slanket fra krav om 7 personer til et minimum på 3 og mulighed for helt op til 9.

Vi opfordrer medlemmerne til at melde sig til sommermødet, som har Pontoppidans kønspolitiske tænkning som tema. Vi prøver i år at få unge folk med ved at have en 50%s rabat for studerende og opfordrer til at rundsprede denne nyhed. Det vil også blive annonceret i relevante medier.

Desværre må vi i dag sige farvel til to medlemmer af bestyrelsen, idet hverken Birgitte Nyborg eller Claus Secher genopstiller. Vi vil gerne takke dem for deres indsats og til Claus tilføje at hvis vi ikke havde en Claus Secher i bestyrelsesarbejdet, så måtte vi opfinde ham, for det har været godt med insisterende kritisk blik og skarpe formuleringer på møderne. En sten i skoen – på den gode måde! Birgitte har også været insisterende, nemlig ved altid at få tingene ned på jorden og virkeligheden ind i billedet. Hun har været den der fik tingene til at falde på plads og vi kommer til at savne hendes fornuft rigtig meget. Hun har bestandig sørget for at de mere luftige ideer og flyvske foretagender er blevet justeret. Hun har på allerbedste måde sørget for at bestyrelsesarbejdet blev groundet. Tak for det store arbejde til jer begge!

Beretningen blev godkendt

Den projektansvarliges beretning

Flemming Behrendt redegjorde for det arbejde med en intern søgemaskine på netstedet som bestyrelsen har støtte med en bevilling på 20.000 kr. Endnu mangler det sidste trin i udvikling for søgefunktionen kan sættes åbent i værk. Desuden omtalte arbejdet med en bog for Det danske Sprog- og Litteraturselskab over de brevvekslinger mellem Pontoppidan og de tre brødre Brandes. Selve brevene ligger parat på netstedet, og Flemming Behrendt skriver nu på den sammenbindende tekst til bogudgave som selskabet gerne så udkom som et bind i selskabets skriftserie.

Kassereren fremlagde regnskabet for 2009, der godkendtes af forsamlingen.

Fremlæggelse, diskussion og vedtagelse af de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer.

Efter en diskussion blev forslaget vedtaget med undtagelse af l § 10 der vedrører hvem der tegner selskabet. Denne paragraf bibeholdes i sin nuværende form. Som nævnt i beretningen er de vigtigste ændringer: valgperioden (fra 5 til 1 år) og bestyrelsens sammensætning, der nu kan veksle fra 3- max 9 medlemmer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valgt blev Gita Pasternak og Christine Boas Dabelsteen.

Bestyrelsen supplerede sig efterfølgende med Kristian Nellemann

Kontingentet

blev fastsat til fortsat at være 150 kr. årligt.

Valg af revisor

Som ny revisor valgtes Bent Axel Andersen, Gl. Køge Landevej 713 A, 2660 Brøndby Strand.

Eventuelt