Pontoppidans adjektiver

Forord

Denne studie forsøger at gå nærmere ind på Henrik Pontoppidans skrivemåde, hans stil eller sprog, om man vil.

Der er to ting, der falder i øjnene som karakteristiske for hans stil: Hans brug af genitiv og hans farvefulde tillægsord. Her koncentrerer jeg mig om de sidstnævnte og præsenterer et udvalg på 400 af hans mest interessante kombinationer af tillægsord og navneord. Pontoppidan var en mester i anvendelse af tillægsord som beskrivende element i sine værker.

Det er naturligvis ikke muligt at nævne alle de tillægsord, der forekommer hos Pontoppidan. Det har derfor været nødvendigt at begrænse det udvalg, der præsenteres her; først og fremmest ved at vælge enkelte værker ud af den store mængde.

Valget faldt – som det kan ses i afsnittet Kilder – på de 3 bind Noveller og Skitser, der blev udgivet i endelig form i 1922 og 1930 og genudgivet i 2002-03. Dels fordi novelleformen gør, at de i alt 1383 sider indeholder mange naturbeskrivelser og talrige personskildringer, hvor der er god mening i at anvende tillægsord, dels fordi de 3 bind er aktuelle netop nu.

En yderligere begrænsning ligger i kun at medtage tillægsord med 3 eller flere stavelser – med enkelte specielle undtagelser; disse lange ord karakteriserer Pontoppidans stil bedre end de kortere tillægsord, der også kan findes hos så mange andre forfattere.

Udvalget er mit personlige, men læs det, smil eller le, men bliv frem for alt forbløffet over digterens alsidighed og hans opfindsomhed.


Holte, oktober 2004

Indledning

Tillægsordene udgør efter navneord og udsagnsord en tredje vigtig ordklasse i sproget. De lægger sig attributivt til navneordet, beskriver dette og afgrænser samtidig dets betydning. Siger vi en mand, har vi foran os næsten den ene halvdel af menneskeheden; tilføjer vi et tillægsord, f. eks. en lille mand er populationen væsentlig mindre, og ved udsagnet en lille, sorthåret mand er den yderligere indsnævret.

Tillægsordene styrer retningen og dybden af karakteristikken; de sætter tanken og fantasien i gang. Man ser personen eller tingen for sig. Derfor er de en meget væsentlig bestanddel af sproget og dermed for forståelsen af det sagte eller læste.

Pontoppidans tillægsord

Det er ikke en skrivefejl at bruge genitiv i titlen og i overskriften til dette afsnit, idet det er tydeligt, at Pontoppidan selv af og til opfinder tillægsord som kombination af kortere ord, der i den sammensatte form kan blive ganske lange. I en anden forbindelse bruger Pontoppidan udtrykket "fantasiens vævestol" (Minder, N&S III, s. 75); men der er ingen tvivl om, at dette meget sigende begreb kan overføres til hans behandling af tillægsord.

Pontoppidan var kendt for stadig at ændre i sine værker, idet han både tilføjede passager og slettede andre. Han tillod sig f. eks i Ung Elskov at kassere formuleringen med det smukke bogstavrim "(mørke), stille susende Skovmasser" fra førsteudgaven (1885, s. 2) og erstatte den med den mere almindelige beskrivelse "mørke skovmasser" i den endelige udgave (1922). Det er jo rigtigt, at kun i stilheden i skoven kan vi høre træernes susen.

Mange af de nedenfor nævnte kombinationer tager udgangspunkt i mennesket eller naturen, hvilket ikke er så mærkeligt, da det er bekendt, at Pontoppidan frem for nogen skriver om disse to emner.

I Vildt bekræfter han selv dette, idet han bruger udtrykket "Samlivet med Naturen". Han lader hovedpersonen sige: "Hvor inderligt Samlivet med Naturen end er, det varer ikke længe, før vi må bekende, at Himlen, Skoven, Solnedgangen, Stjernerne …. at det alt sammen kun er en død Ramme, der kræver et levende Indhold. For hver "begivenhedstom Dag", der svinder, virker Farverne blegere", og omvendt bruger han i førsteudgaven af "Kirkeskuden" udtrykket: "Den blomstrende Kiste", hvoraf man kan læse, at naturen og livet – de blomstrende, levende Blomster – også er til stede midt i døden.

Ofte opstår associationer til andre begreber, der ikke kan eller skal tages bogstaveligt, som i eksemplet "smaa, lyssky vinduer" (Sandinge Menighed); her hører ordet "smaa" med, da kun små vinduer lader begrænset lys ind.

Sammenstillingen "egernagtig Stundesløshed" i Ung Elskov dækker naturligvis over instinkterne hos det vimse lille dyr, der ikke har tid nok; men er også en henvisning til de unge elskende i novellen, der ikke kan vente, men må følge deres tilbøjelighed uden at reflektere.

Når han i Den gamle Adam skriver "sorttjærede Bindingsværks-Kroer" er det helt bevidst, selv om tjære vel altid er sort, således at forstavelsen "sort" kunne anses for at være redundant. Imidlertid giver ordet "sorttjærede" en anden rytme i sproget end bare "tjæret" og forstærker indtrykket af, at kroernes træværk virkeligt er sort. Man ser det for sig.

Alligevel, i En Vinterrejse taler han om "rødtjærede Søboder" .

Mange af hans tillægsord er unikaer opfundet til lejligheden, det vil sige til det bestemte sted i fortællingen, hvor det passer ind – og gør det perfekt – man kunne sige, det er ad hoc formuleringer1.

Dette faktum gør hans stil helt speciel; han bruger også ofte en hel række af tillægsord på stribe, et eksempel er her fra Mimoser (i Smaa Romaner 1885-1890, side 101) "et mørkt, koldt, melankolsk vedholdende Ruskvejr"; man føler vejrets ubehagelighed og bliver selv melankolsk. Så var det endda på en bryllupsrejse til Hamburg. Bemærk, at der ikke er komma mellem "melankolsk" og "vedholdende".

Eller fra Minder (førsteudgave 1893, s. 16): "en vildtfrodig, skyggekølig, vellugtsvanger, kilderislende Kærlighedshave", og der fortsættes med en henvisning til Adam og Eva i paradisets have – en kærlighedshave – som den herregårdspark (en tidligere klosterhave), der beskrives her, også er.

Hvor Drachmann lader prinsens sanger i Der var engang (førsteudgave 1885), synge: "Se, Natten er svanger med Vellugt fin", skaber Pontoppidan tillægsordet "vellugtsvanger"2. Dette er igen typisk for disse tillægsord: de udtrykker ofte, hvad normalt siges i en hel sætning; et andet eksempel er: "murindhegnede Kirkegaard" ("Ane-Mette").

Nogle af tillægsordenes forstavelser er i deres sammenstilling med navneordet modsætninger, for eksempel "lerfede Muld", hvor ler og muld støder sammen. Udtrykket "det fede Oplands sølvbeslaaede Bønder" om Randers egnen (Minder) antyder, at det at være bonde dér var ganske lukrativt; det var kun husmændene, der var fattige. Pontoppidans vrede gjaldt almuens elendige forhold.

Interessant nok står "Sjælens tankebringende Sysselsættelse" (Den gamle Adam) i kontrast til "dyrisk Tanketomhed" (Sandinge Menighed), og alligevel udtrykker de to eksempler det samme.

Uddybes udtrykket: "tusindstrengede Telefontraadsharpe" (Det ideale Hjem) med den derpå følgende tekst kan tankegangen i metaforen udtrykkes således: "Vestenvinden spillede sine Koraler" på en harpe med tusinde strenge, der lignes med de mange telefontråde, "der var spændt over Københavns Tage", og tre linier videre kaldes trådenes summen for "denne mystiske Musik, der fo’r hen i den mørke Nat som Sang af vilde Svaner".

Udtrykket "hans lydhøre Øre" (Hans Kvast og Melusine) virker særdeles relevant, når det bruges om komponisten Hugo Martens.

Efter Martens mislykkede selvmordsforsøg forbyder hospitalet ham at beskæftige sig med musik for ikke at overanstrenge sig (=lærde); heri er han ikke enig (=molbo). Denne modsætning bliver til: "molbolærde Hospitals-Conciliums Forbud" (opus.cit.).

En dansk ung mand skjuler sig i Norge: "i dette uhyre Land", hvor det er let at finde "usporlige Skjulesteder" (En Vinterrejse). Fortælleren finder ham dog, men han vil ikke med tilbage til Danmark.

Rabbineren og de andre jøder i menigheden "i en af vore østjyske Købstæder" (Randers?) bliver hjemme om aftenen: "de helligede sig i deres sky Fromhed et "museagtigt Redeliv" ("Rabbinerens Datter") i hvis Rugevarme "en talrig Børneflok udklækkedes"; allegorien over musens liv er tydelig.

De udvalgte tillægsord er dels opført i en liste, der indeholder alle 400 ord i kombination med det tilhørende navneord, dels er nogle af kombinationerne gentaget i særlige undergrupper, se det pågældende afsnit.

Mange af tillægsordene ender på -agtig; endelsen antyder, at ordet beskriver noget man synes, men ikke noget, der er reelt. Det forbløffende bogstavrim "minaretagtige Mejeriskorsten" i Højsang kalder vel på smilet hos de fleste læsere. Kombinationen indeholder en betydelig sproglig spænding, hvor ordet "Mejeriskorsten" i sig selv er en Pontoppidan-konstruktion.

Pontoppidan var en meget visuel forfatter, der beskrev illusionernes verden. Naturen er virkelighed, menneskelivet og dets udfoldelser, herunder ægteskabet, bygger ofte på illusioner.

Andre underinddelinger er karakteristiske for bestemte begreber, og er at finde under: mennesket, øjne – et af Pontoppidans yndlingsemner – naturen eller havet. De mange farver, der forekommer i udvalget, udgør en særlig undergruppe; her er der altid et prefix eller en særlig endelse koblet til farvens egentlige navn, for eksempel: "galdegrønne Øjne", om en vred kvinde; skrevet med et stænk af malice og dog medfølt (Skyer/"Et Offer").

Årstiderne karakteriseres også farverigt: "foraarsgrønne Land" (Isbjørnen) og "efteraarsbrune Kyst" (Skyer/"To Gange mødt").

Det sker sjældent, at Pontoppidan gentager en kombination fra een novelle i en anden, fra de 48 "noveller og skitser" anvendt som kilde er der fundet tre sådanne tilfælde; også derfor kan man tale om unika. Det hænder, at han bruger den samme sammenstilling af tillægsord og navneord to gange i samme fortælling, dette er markeret i det pågældende tilfælde.

For at give en noget mere uddybende forklaring på nogle af kombinationerne er der i listerne i parentes tilføjet enkelte ord. Hvor disse stammer fra Pontoppidans tekster er der anvendt hans retskrivning og kursiv; det drejer sig som regel om første del af en genitiv fulgt af et tillægsord og andel del af genitiven, f.eks. "Havets bittersalte Aande" (Fra Hytterne/"Knokkelmanden"), eller "Virkelighedens muddergraa Verden" (Minder). Således mødes genitivformen med tillægsordene, se Forord.

De øvrige forklaringer er mine. Henvisninger (I, II og III) gælder de tre bind af Noveller og Skitser i optrykket fra 2002-03.

Liste 1 -agtig, eller -agtige

abeagtige Skibsdreng II, s.189, Den gamle Adam
bajadsagtige Bevægelighed I, s. 418, Vildt
blomsteragtige Hvidhed (Teintens) II, s.125, Nattevagt
bomuldsagtige Bryn I, s. 293, Isbjørnen
bændelormagtige Maade II, s.64, Minder
dødningeagtige Smil II, s.396, Borgmester Hoeck og Hustru
egernagtig Stundesløshed I, s. 158, Ung Elskov
faunagtige Tanker II, s.188, Den gamle Adam
fruentimmeragtige Købmand I, s. 565, Skyer/"Den første Gendarm"
fugleagtige Skrig III, s. 222, Hans Kvast og Melusine
hvide, uldagtige Taager I, s. 452, Vildt
koboldagtig Skikkelse I, s. 465, Skyer/"Illum Galgebakke"
konfirmandagtig Usikkerhed III, s. 264, En Vinterrejse
krampagtig Gabetrang II, s.366, Borgmester Hoeck og Hustru
kællingeagtige Stemme II, s.77, også II, s.103, Minder
minaretagtige Mejeriskorsten III, s. 46, Højsang
museagtigt Redeliv (i deres sky Fromhed) III, s. 289, "Rabbinerens Datter"
mælkeagtigt Skær (sne) I, s. 313, Isbjørnen
ravnekrogsagtige Skumleri I, s. 348, Krøniker/"En lille By"
skalkagtige Maade I, s. 420, Vildt
skalkagtige Phantasus II, s.249, Den gamle Adam
skovagtig Præstegaardshave III, s. 107, Det ideale Hjem
skyggeagtige Haand3 II, s.202, og II, s.253, Den gamle Adam
slangeagtige Slyngninger (Gudenaaens) II, s.63, Minder
spøgelsesagtige Skikkelser III, s. 348, Et Kærlighedseventyr
sømandsagtig Skikkelse III, s. 64, Højsang
træløse, ørkenagtige Hovedlandeveje III, s. 232, Hans Kvast og Melusine
urskovsagtige Vildnis I, s. 400, Vildt
vildmandsagtige Anskuelser III, s. 15, Højsang
aandeagtig Hvisken II, s.234, Den gamle Adam
aandeagtige Suk I, s. 401, Vildt

LISTE 2: Mennesket (Øjne føres separat)

abeagtige Skibsdreng II, s.189, Den gamle Adam
askeblonde Skikkelse II, s.257, Thora van Deken
alvorsfulde Mumier II, s.348, Krøniker/"En lille By"
barkbrune Fingre II, s.63, Minder
bengule Ansigt II, s.273, Thora van Deken
benradmager Bogbindersvend II, s.177, Nattevagt
beskyggede Mund II, s.220, Den gamle Adam
besløjfede Halvhandsker II, s.204, Den gamle Adam
bjørnebrede Skuldre I, s. 397, Vildt
bredhoftede Apotekerfrue II, s.341, Borgmester Hoeck og Hustru
aarede Bagside (af en hånd) II, s.347, Borgmester Hoeck og Hustru
brændvinsstinkende Karle II, s.91, Minder
bølgekruset Haar II, s.66, Minder
bølgeomtumlede Lig (ved et skibbrud) III, s. 118; også 139, Det ideale Hjem
dronningeagtigt Væsen III, s. 149, Hans Kvast og Melusine
dødningeagtige Smil II, s.396, Borgmester Hoeck og Hustru
elskovsfulde Kærtegn II, s.374, Borgmester Hoeck og Hustru
elskovsfuldt Gækkeri II, s.423, Den kongelige Gæst
faunagtige Tanker II, s.188, Den gamle Adam
fjorgamle Minder III, s. 134, Det ideale Hjem
flenskaldede Hoved4 II, s.135, Nattevagt
fløjsmavede Bisper I, s. 328, Isbjørnen
forjættelsesrige Liv II, s.252, Den gamle Adam
forsagende Vemod II, s.437, Den kongelige Gæst
fortroldet Hedningebarn5, II, s.307,Thora van Deken
forønskede Hvile II, s.51, Minder
fremtittende Øre II, s.206, Den gamle Adam
frikadelleformede Hænder I, s. 92, Sandinge Menighed
fruentimmeragtige Købmand I, s. 565, Skyer/"Den første Gendarm"
gammeljomfruagtig Pertentlighed II, s.56, Minder
gebommerlig Tandpine III, s. 24, Højsang
glorieomstraalet Ansigt b)157, Nattevagt
grønblege Ansigter (ved søsyge) II, s.38, Minder
grønligøjede Alma II, s.67, Minder
graablonde Haar II, s.301,Thora van Deken
graaskæggede Visdom6, III, s. 49, Højsang
gæstevenlig Hygge II, s.234, Den gamle Adam
halsende Begær II, s.58, Minder
hensynsløse Redelighed7 II, s.365, Borgmester Hoeck og Hustru
himalajafarvede Silkekjole II, s.415, Den kongelige Gæst
hoffærdig Elegance II, s.360, Borgmester Hoeck og Hustru
husmoderlig Madonna III, s. 312, Et Kærlighedseventyr
hvidfede, pølsetrinde Fingre II, s.270, Thora van Deken
hvidslipsede Herrer I, s. 502, Skyer/"To Gange mødt"
haandfaste Vildmandsskikkelse I, s. 417, Vildt
høje, buddingeformede Haaropsatser II, s.80, Minder
ildeklingende Navn I, s. 402, Vildt
indsalvede Hoved II, s.50, Minder
kagefedtede Fingre III, s. 157, Hans Kvast og Melusine
kalkstøvede Storhanser8 I, s. 39, Sandinge Menighed
kammeratlige Forsyn III, s. 153, Hans Kvast og Melusine
knoklede Oldingehaand III, s. 166, Hans Kvast og Melusine
knoppede Næse I, s. 129, Ung Elskov
koboldagtig Skikkelse I, s. 465, Skyer/"Illum Galgebakke"
krampagtig Gabetrang II, s.366, Borgmester Hoeck og Hustru
kurvebelæssede Tjenestepiger I, s. 476, Skyer/"To Venner"
kællingeagtige Stemme II, s.77; også II, s.103, Minder
kærlighedsfulde Adjektiver (i breve) II, s.352, Borgmester Hoeck og Hustru
købslaaende Fruer I, s. 476, Skyer/"To Venner"
langnæsede Ansigt III, s. 69, Højsang
ligkolde Haand I, s. 475, Skyer/"Illum Galgebakke"
linjerette Ryg II, s.257, Thora van Deken
livsfjerne Tanker III, s. 285, En Vinterrejse
livsforslugen Officer II, s.352, Borgmester Hoeck og Hustru
lognetprydede Næse III, s. 99, Det ideale Hjem
lurvede Kunstnerkamp III, s. 151, Hans Kvast og Melusine
luvslidte Verdensmand III, s. 29, Højsang
lydhøre Øre III, s. 147, Hans Kvast og Melusine NB
lykkeberuset Brud II, s.284, Thora van Deken
lyriske Vindsæk9, 10) II, s.114, Nattevagt
løndomsfuld Tale III, s. 34, Højsang
maddikeblege Ansigt I, s. 333, Isbjørnen
mandshøj Rugmark III, s. 83, Det ideale Hjem
matgule Hudfarve III, s. 84, Det ideale Hjem
mefistofeliske Velsignelse I, s. 214, Fra Hytterne/"Hans og Trine"
menneskefyldte Jernvom10 II, s.37, Minder
merskumspiberygende Skikkelser II, s.48, Minder
mindeberuste Hjerne II, s.94, Minder
morgenlystige Ægtemænd II, s.110, Nattevagt
muskelstærke Legeme I, s. 322, Isbjørnen
mælkehvide Knapper II, s.76, Minder
mørkkruset Digterhaar II, s.71, Minder
natkappeprydet Hoved II, s.49, Minder
personliggjorte "levende ord" I, s. 31, Sandinge Menighed
pibekravede Bande (af præster) I, s. 328, Isbjørnen
pibestilkstynde Arm I, s. 289, Fra Hytterne/"En Vandringsmand"
pukkelrygget Kærlighedskvad II, s.215, Den gamle Adam
ringbelastede Fingre II, s.352, Borgmester Hoeck og Hustru
rosenrødmende Kinder II, s.239, Den gamle Adam
rævesnilde Arbejde II, s.444, Den kongelige Gæst
rødgarvede Ansigtshud II, s.235, Den gamle Adam
rødmossede Nøgenhed II, s.213, Den gamle Adam
savlende Hængemund III, s. 341, Et Kærlighedseventyr
seminaristisk Salvelse II, s.216, Den gamle Adam
sjælsbetagende Katastrofer III, s. 13, Højsang
skalkagtige Phantasus II, s.249, Den gamle Adam
skrammererede Lakajer I, s. 365, Krøniker/"Den kloge Mand"
skyggeagtige Haand, 13) II, s.202; og II, s.253 Den gamle Adam
slanklemmet, florentisk Yngling III, s. 85, Det ideale Hjem
solgnistrende Grus (på en havegang) II, s.245, Den gamle Adam
sorgtungt Hjerte III, s. 99, Det ideale Hjem
sorttærnet Uldhue II, s.312, Thora van Deken
spøgelsesagtige Skikkelser III, s. 348, Et Kærlighedseventyr
storhjertede Kvinder III, s. 152, Hans Kvast og Melusine
stormægtig Købmand II, s.49, Minder
stortalende Sprade11 III, s. 363, ""Rejsen gennem Livet""
stramsnørt Husholderske III, s. 363, ""Rejsen gennem Livet""
svimlende Betagethed III, s. 16, Højsang
svinepolisk Mine III, s. 29, Højsang
sølvbeslaaede Bønder II, s.51, Minder
sømandsagtig Skikkelse III, s. 64, Højsang
sømbeslaaede Træsko II, s.48, Minder
tankebringende Sysselsættelse (Sjælens) II, s.241, Den gamle Adam
tilhimmelsfarende Smil I, s. 47, Sandinge Menighed
træskoklaprende Fædre II, s.50, Minder
trøffelfedet Hjærtemenneske II, s.134, Nattevagt
uldhaarede og negerlæbede Mand II, s.267, Thora van Deken
uopdrikkeligt Galgenhumør I, s. 261, Fra Hytterne/"Ane-Mette"
vejrgarvede Ansigtshud III, s. 278, En Vinterrejse
velskolede Stemme I, s. 333, Isbjørnen
vildmandsagtige Anskuelser III, s. 15, Højsang
vindige Narre I, s. 366, Krøniker/"Den kloge Mand"
vinduftende Ægteherre II, s.352, Borgmester Hoeck og Hustru
visnæsede Kritici II, s.245, Den gamle Adam
ædelstensbetyngede Fingre III, s. 269, En Vinterrejse
ærefrygtindgydende Guldbriller II, s.150, Nattevagt
ømfølende Kammerat I, s. 131, Ung Elskov
aandeagtig Hvisken II, s.234, Den gamle Adam
aandeagtige Suk I, s. 401, Vildt
aare-svulne Lægge II, s.12, Det store Spøgelse

LISTE 3: Øjne

barmsvulmende, grønligøjede Alma II, s.67, Minder
bebrillede Individ I, s. 322, Isbjørnen
brede, blonde, lysblaaøjede Mand II, s.371, Borgmester Hoeck og Hustru
drømmefjernt Blik II, s.447, Den kongelige Gæst
dødsmatte Øjne II, s.271, Thora van Deken
elskovssyge Øjne I, s. 160, Ung Elskov
farveløse Øjne I, s. 324; også 331, Isbjørnen
galdegrønne Øjne I, s. 541, Skyer/"Et Offer"
gennemtrængende Øjne I, s. 331, Isbjørnen
graadige Hornøjne (på en maddike) I, s. 324, Isbjørnen
graadlysende Øjne III, s. 236, Hans Kvast og Melusine
graaladne Øjne III, s. 39, Højsang
gyldenmørke Øjne III, s. 290, "Rabbinerens Datter"
ilderrøde, og katte-grønne Øje (en Sunddamper)
I, s. 501, Skyer/"To Gange mødt"
ildfulde Øjekast III, s. 15, Højsang
kaffebrune Øjne III, s. 136, Det ideale Hjem
kastaniebrune Øjne I, s. 412, Vildt
langeligt Blik II, s.431, Den kongelige Gæst
livslystent Udtryk (i øjnene) I, s. 311, Isbjørnen
livslystne Øjne I, s. 425, Vildt
medynksfuldt Blik II, s.208, Den gamle Adam
nøddebrune Øjne I, s. 114, Ung Elskov
opspilede Øjne I, s. 424, Vildt
ransagende Blik III, s. 362, "Rejsen gennem Livet"
ransagende Øjekast III, s. 304, Et Kærlighedseventyr
rødgrædte Øjne III, s. 15, Højsang
slugvorne Øjne III, s. 38, Højsang
sneblændede Øjne I, s. 299, Isbjørnen
stiftstirrende Øjne I, s. 293, Isbjørnen
stikkende Blik I, s. 454, Vildt
store, urolige, livshungrige Øjne III, s. 249, En Vinterrejse
stærblinde Ægtemænd II, s.436, Den kongelige Gæst
søvnbetyngede Øjne I, s. 92, Sandinge Menighed
søvntunge Øjenlaag III, s. 351, Et Kærlighedseventyr
tindrende Øjne (ved forelskelse) I, s. 315, Isbjørnen
taareløse Øjne II, s.335, Thora van Deken
udhvælvede Øjne II, s.265; også 336, Thora van Deken
vippende Øjelaag III, s. 109, Det ideale Hjem

LISTE 4: Naturen (Havet føres separat)

bedøvende Blomsterduft I, s. 457, Vildt
besløret Maaneskinslampe I, s. 505, Skyer/"To Gange mødt"
bloddampende Enge I, s. 457, Vildt
daglyse Midsommernætter III, s. 79, Det ideale Hjem
disede Fjerne III, s. 78, Det ideale Hjem
dugbesprængte Græs I, s. 355, Krøniker/"Morgendug"
dødningeblaa Himmel II, s.71, Minder
efteraarsbrune Kyst I, s. 499, Skyer/"To Gange mødt"
evige Snetinders overjordiske Rige I, s. 345, Krøniker/"Ørneflugt"
evighedsforjættende Stjerner II, s.446, Den kongelige Gæst
foraarsgrønne Land I, s. 328, Isbjørnen
frugtbare, fuldkommen vandflade Dalbund
II, s.40, Minder
fraadeskummende Sø I, s. 353, Krøniker/"Morgendug"
fugtigsalte Morgenluft II, s.39, Minder
grødefulde Vejr I, s. 44, Sandinge Menighed
grønblege Himmel II, s.10, Det store Spøgelse
graadige Hornøjne (en maddike) I, s. 324, Isbjørnen
gulblege Taager I, s. 345, Krøniker/"Ørneflugt"
hemmelighedsfulde Skovkroge I, s. 400, Vildt
himmelnedstyrtende Forbavselse I, s. 312, Isbjørnen
hundredstemmige Lærkejubel I, s. 155, Ung Elskov
hvide, uldagtige Taager I, s. 452, Vildt
høstlige Park III, s. 332, Et Kærlighedseventyr
isnende Kuldepust III, s. 305, Et Kærlighedseventyr
jydesindige Strøm (om Gudenåen) II, s.62, Minder
kuplede Bøgeskov III, s. 100, Det ideale Hjem
lynsvangre TordenSkyer I, s. 510, Skyer/"Tro til Døden"
lysegrønne, dugbesprængte, morgentindrende Englandskab II, s.39, Minder
mælkeagtigt Skær (sne) I, s. 313, Isbjørnen
maanebelyste Strøm II, s.46, Minder
nattevaade Buske I, s. 432, Vildt
naturbestemt Selvopofrelse III, s. 152, Hans Kvast og Melusine
nordligt affaldende Skrænter I, s. 353, Krøniker/"Morgendug"
nystøbte Solkugle (solopgang) II, s.39, Minder
paradisskønne Egne II, s.335, Thora van Deken
poppelhegnet Gadekær III, s. 101, Det ideale Hjem
rosenbehængte Villa II, s.205, Den gamle Adam
rosenrøde Skyer II, s.203, Den gamle Adam
rosenrødmende Kinder II, s.239, Den gamle Adam
rosenrødmende Liljeblade II, s.222, Den gamle Adam
rosenrødmende Psyche II, s.204, Den gamle Adam
rødkindede Æbler III, s. 148, Hans Kvast og Melusine
sivomkranset Sø II, s.245, Den gamle Adam
skovfyldte Kløfter II, s.244, Den gamle Adam
skyggefulde Krinkelkroge I, s. 402, Vildt
skyhøje Klippekyst (Norges) III, s. 216, Hans Kvast og Melusine
slangeagtige Slyngninger (Gudenaaens) II, s.63, Minder
smaragdgrøn Indsø II, s.162, Nattevagt
snebestrøede Toppe II, s.113, Nattevagt
sneblændede Øjne I, s. 299, Isbjørnen
snelyse Skumring III, s. 285, En Vinterrejse
solbeskinnede Søer I, s. 344, Krøniker/"Ørneflugt"
solflimrende Landskab II, s.233, Den gamle Adam
sollyse Lykke II, s.44, Minder
solsitrende Dag I, s. 307, Isbjørnen
sortegraa Skybanke II, s.189, Den gamle Adam
stjernelysende Mindeverden III, s. 363, "Rejsen gennem Livet"
stormvarslende Skyer I, s. 415, Vildt
stormægtige Moder Jord II, s.231, Den gamle Adam
tilfrosne Kilder (Livets) III, s. 211, Hans Kvast og Melusine
tordenblaa Horisont III, s. 78, Det ideale Hjem
taagesvøbte Tykning I, s. 401, Vildt
uforstyrrelig Salighed (om en smuk sø i skoven) I, s. 109, Ung Elskov
urskovsagtige Vildnis I, s. 400, Vildt
vandtunge Skyer III, s. 249, En Vinterrejse
Vildtfrodig, skyggekølig, vellugtsvanger, kilderislende Kærlighedshave II, s.42, Minder
vindaabne Flade II, s.437, Den kongelige Gæst

LISTE 5: Havet

bittersalte Aande (Havets) I, s. 193, Fra Hytterne/"Knokkelmanden"
bølgeløse Kattegat II, s.193, Den gamle Adam
fladvandede Vig I, s. 398, Vildt
gendarmblaa Hav I, s. 463, Skyer/"Illum Galgebakke"
genaabnede Hav I, s. 307, Isbjørnen
isopfyldte Hav I, s. 304, Isbjørnen
mangefingrede Havarme III, s. 216, Hans Kvast og Melusine
metalblanke Bælt II, s.185, Den gamle Adam
perlemorsfarvede Hav II, s.202, Den gamle Adam
saltbedske Brænding (Lidenskabernes) II, s.203, Den gamle Adam
saltsydende Brænding II, s.223, Den gamle Adam
store, tomme, mælkeblaa Hav I, s. 231, Fra Hytterne/"En Fiskerrede"
stormpiskede Hav III, s. 227, Hans Kvast og Melusine
øde, grænseløse Havflade III, s. 236, Hans Kvast og Melusine
aa-smalle Bælt II, s.223, Den gamle Adam

LISTE 6: Farver

barkbrune Fingre II, s.63, Minder
barmsvulmende, grønligøjede Alma II, s.67, Minder
bengule Ansigt II, s.273, Thora van Deken
blanke, nøddebrune Øjne II, s.199, Den gamle Adam
blomsteragtige Hvidhed (Teintens) II, s.125, Nattevagt
brede, blonde, lysblaaøjede Mand II, s.371, Borgmester Hoeck og Hustru
cikoriebrune Farve II, s.45, Minder
cikoriebrune Købmandsgaard II, s.76, Minder
drageblodsfarvede Udhuse III, s. 281, En Vinterrejse
dødningeblaa Himmel II, s.71, Minder
efteraarsbrune Kyst I, s. 499, Skyer/"To Gange mødt"
elverhvide Taager (Engenes) II, s.46, Minder
farvebrændte Ruder I, s. 128, Ung Elskov
farveløse Øjne I, s. 324; også 331, Isbjørnen
flaskegrønne Ruder II, s.73, Minder
foraarsgrønne Land I, s. 328, Isbjørnen
galdegrønne Øjne I, s. 541, Skyer/"Et Offer"
gendarmblaa Hav I, s. 463, Skyer/"Illum Galgebakke"
grønblege Himmel II, s.10, Det store Spøgelse
grønblege Ansigter (ved søsyge) II, s.38, Minder
grønkantede Hat I, s. 89, Sandinge Menighed
grønligtflimrende Hav I, s. 406, Vildt
grønskimlet Gaardsplads II, s.161, Nattevagt
graablonde Haar II, s.301, Thora van Deken
graahvide Sejl II, s.49, Minder
graaladne Øjne III, s. 39, Højsang
graalodne Vildbams III, s. 105, Det ideale Hjem
graaskæggede Visdom 12 III, s. 49, Højsang
gulblege Taager I, s. 345, Krøniker/"Ørneflugt"
gulblege Taager I, s. 345, Krøniker/"Ørneflugt"
gulkalkede Tinghussal II, s.327, Thora van Deken
gyldenmørke Øjne III, s. 290, "Rabbinerens Datter"
gyldenvingede Engle II, s.239, Den gamle Adam
himalajafarvede Silkekjole II, s.415, Den kongelige Gæst
hvidfede, pølsetrinde Fingre II, s.270, Thora van Deken
hvidgule Haar II, s.54, Minder
hvidgule Krikke II, s.80, Minder
hvidslipsede Herrer I, s. 502, Skyer/"To Gange mødt"
ilderrøde og katte-grønne Øje (en Sunddamper)
I, s. 501, Skyer/"To Gange mødt"
kaffebrune Øjne III, s. 136, Det ideale Hjem
kastaniebrune Øjne I, s. 412, Vildt
kirsebærrøde Slør I, s. 502, Skyer/"To Gange mødt"
lysegrønne, dugbesprængte, morgentindrende Englandskab II, s.39, Minder
mangefarvede Kiselsten I, s. 305, Isbjørnen
matgule Hudfarve III, s. 84, Det ideale Hjem
muddergraa Verden (Virkelighedens) II, s.66, Minder
mælkehvide Knapper II, s.76, Minder
møddingebrune Vand I, s. 209, Fra Hytterne/"Hans og Trine"
maanehvidtede Mure II, s.19, Det store Spøgelse
nøddebrune Øjne I, s. 114, Ung Elskov
perlemorsfarvede Hav II, s.202, Den gamle Adam
purpurfarvede Sejl II, s.203, Den gamle Adam
regnbuefarvede Ruder (se s.128) I, s. 174, Ung Elskov
rosenrøde Skyer II, s.203, Den gamle Adam
rosenrødmende Kinder II, s.239, Den gamle Adam
rustbrune og ræverøde Skove I, s. 268, Fra Hytterne/"Idyl"
rødgarvede Ansigtshud II, s.235, Den gamle Adam
rødgrædte Øjne III, s. 15, Højsang
rødkalkede Studestalde II, s.41, Minder
rødkindede Æbler III, s. 148, Hans Kvast og Melusine
rødmossede Nøgenhed II, s.213, Den gamle Adam
rødtjærede Søboder III, s. 253, En Vinterrejse
skumringsblaa Marker I, s. 457, Vildt
smaragdgrøn Indsø II, s.162, Nattevagt
sortegraa Skybanke II, s.189, Den gamle Adam
sorttærnet Uldhue II, s.312, Thora van Deken
sorttjærede Bindingsværks-Kroer II, s.230, Den gamle Adam
støvhvide Veje I, s. 318, Isbjørnen
syvfarvede Æter-Port ( en regnbue) II, s.247, Den gamle Adam
sæbegrøn Fajanceovn II, s.73, Minder
tordenblaa Horisont III, s. 78, Det ideale Hjem
valmuerød Lampeskærm III, s. 36, Højsang
æ ddergrønne Hæslighed II, s.212, Den gamle Adam

LISTE 7: Samtlige Kombinationer

abeagtige Skibsdreng II, s.189, Den gamle Adam
altfortærende Verdenskrig III, s. 292, "Rabbinerens Datter"
alvorsfulde Mumier I, s. 348, Krøniker/"En lille By"
askeblonde Skikkelse II, s.257, Thora van Deken
bajadsagtige Bevægelighed I, s. 418, Vildt
barkbrune Fingre II, s.63, Minder
barmsvulmende, grønligøjede Alma II, s.67, Minder
bebrillede Individ I, s. 322, Isbjørnen
bedøvende Blomsterduft I, s. 457, Vildt
begivenhedstom Dag I, s. 403, Vildt
beklumrede Kælderluft (Evighedens) III, s. 207, Hans Kvast og Melusine
bengule Ansigt II, s.273, Thora van Deken
benradmager Bogbindersvend II, s.177, Nattevagt
beskyggede Mund II, s.220, Den gamle Adam
besløjfede Halvhandsker II, s.204, Den gamle Adam
besløjfet Kappetøj I, s. 51, Sandinge Menighed
besløret Maaneskinslampe I, s. 505, Skyer/"To Gange mødt"
bittersalte Aande (Havets) I, s. 193, Fra Hytterne/"Knokkelmanden"
bjørnebrede Skuldre I, s. 397, Vildt
blanke, nøddebrune Øjne II, s.199, Den gamle Adam
blinkende Leer I, s. 318, Isbjørnen
bloddampende Enge I, s. 457, Vildt
bloddrukket Rovdyr II, s.195, Den gamle Adam
blomsteragtige Hvidhed (Teintens) II, s.125, Nattevagt
blomsterbemalede Rullegardin II, s.45, Minder
blomstrende Sommerbo III, s. 360, "Rejsen gennem Livet"
brede, blonde, lysblaaøjede Mand II, s.371, Borgmester Hoeck og Hustru
bredhoftede Apotekerfrue II, s.341, Borgmester Hoeck og Hustru
brændende Sandhedsfakler13, III, s. 283, En Vinterrejse
brændvinsstinkende Karle II, s.91, Minder
bugnende Sejl I, s. 456, Vildt
bændelormagtige Maade II, s.64, Minder
bølgekruset Haar II, s.66, Minder
bølgeløse Kattegat II, s.193, Den gamle Adam
bølgeomtumlede Lig (ved et skibbrud) III, s. 118; også 139, Det ideale Hjem
cikoriebrune Farve II, s.45, Minder
cikoriebrune Købmandsgaard II, s.76, Minder
daglyse Midsommernætter III, s. 79, Det ideale Hjem
disede Fjerne III, s. 78, Det ideale Hjem
dogmatiske Granskninger I, s. 296, Isbjørnen
drageblodsfarvede Udhuse III, s. 281, En Vinterrejse
dronningeagtigt Væsen III, s. 149, Hans Kvast og Melusine
drømmefjernt Blik II, s.447, Den kongelige Gæst
dugbesprængte Græs I, s. 355, Krøniker/"Morgendug"
dunhammer-kranset Dam II, s.71, Minder
dyrisk Tanketomhed I, s. 13, Sandinge Menighed
dystre Lyksalighed (om elskov) I, s. 137, Ung Elskov
dødbringende Hagl I, s. 423, Vildt
dødningeagtige Smil II, s.396, Borgmester Hoeck og Hustru
dødningeblaa Himmel II, s.71, Minder
dødsmatte Øjne II, s.271, Thora van Deken
efteraarsbrune Kyst I, s. 499, Skyer/"To Gange mødt"
egernagtig Stundesløshed I, s. 158, Ung Elskov
elskovdrukne Tanker I, s. 434, Vildt
elskovsdrømmende Mænade II, s.427, Den kongelige Gæst
elskovsfulde Kærtegn II, s.374, Borgmester Hoeck og Hustru
elskovsfuldt Gækkeri II, s.423, Den kongelige Gæst
elskovssyge Øjne I, s. 160, Ung Elskov
elverhvide Taager (Engenes) II, s.46, Minder
enspændige Fjællevogn I, s. 190, Fra Hytterne/Naadsens Brød
evige Snetinders overjordiske Rige I, s. 345, Krøniker/"Ørneflugt"
evighedsforjættende Stjerner II, s.446, Den kongelige Gæst
evigvarende Lykke I, s. 463, Skyer/"Illum Galgebakke"
farvebrændte Ruder I, s. 128, Ung Elskov
farveløse Øjne I, s. 324, også 331, Isbjørnen
faunagtige Tanker II, s.188, Den gamle Adam
favnehøje Driver I, s. 306, Isbjørnen
favnetykke Mure II, s.72, Minder
fedrygget Kvæg II, s.41, Minder
fedtbovnende Heste II, s.88, Minder
fjorgamle Minder III, s. 134, Det ideale Hjem
fladvandede Vig I, s. 398, Vildt
flaskegrønne Ruder II, s.73, Minder
flenskaldede Hoved, 2) II, s.135, Nattevagt
floromhyllede Lygter14, 3) II, s.283, Thora van Deken
fløjsmavede Bisper I, s. 328, Isbjørnen
forgiftet Dolkestik III, s. 166, Hans Kvast og Melusine
forjættelsesrige Liv II, s.252, Den gamle Adam
forsagende Vemod II, s.437, Den kongelige Gæst
fortroldet Dag III, s. 221, Hans Kvast og Melusine
fortroldet Hedningebarn, 4) II, s.307, Thora van Deken
forønskede Hvile II, s.51, Minder
foraarsgrønne Land I, s. 328, Isbjørnen
fredfyldte Mausoleum (Barnesjælens) II, s.44, Minder
fremilende Lokomotiv I, s. 457, Vildt
fremtittende Øre II, s.206, Den gamle Adam
frikadelleformede Hænder I, s. 92, Sandinge Menighed
fruentimmeragtige Købmand I, s. 565, Skyer/"Den første Gendarm"
frugtbare, fuldkommen vandflade Dalbund II, s.40, Minder
frydefuld Svimmelhed III, s. 156, Hans Kvast og Melusine
fraadeskummende Sø I, s. 353, Krøniker/Morgendug
fugleagtige Skrig III, s. 222, Hans Kvast og Melusine
fugtigsalte Morgenluft II, s.39, Minder
galdegrønne Øjne I, s. 541, Skyer/"Et Offer"
gammeljomfruagtig Pertentlighed II, s.56, Minder
gebommerlig Tandpine III, s. 24, Højsang
gendarmblaa Hav I, s. 463, Skyer/"Illum Galgebakke"
genlydende Hvælvinger I, s. 333, Isbjørnen
gennemtrængende Øjne I, s. 331, Isbjørnen
genaabnede Hav I, s. 307, Isbjørnen
glorieomstraalet Ansigt II, s.157, Nattevagt
granomvundne Talerstole I, s. 524, Skyer/"Et Offer"
grødefulde Vejr I, s. 44, Sandinge Menighed
grønblege Himmel II, s.10, Det store Spøgelse
grønblege Ansigter (ved søsyge) II, s.38, Minder
grønkantede Hat I, s. 89, Sandinge Menighed
grønligtflimrende Hav I, s. 406, Vildt
grønskimlet Gaardsplads II, s.161, Nattevagt
graablonde Haar II, s.301, Thora van Deken
graadige Hornøjne (på en maddike) I, s. 324, Isbjørnen
graadlysende Øjne III, s. 236, Hans Kvast og Melusine
graahvide Sejl II, s.49, Minder
graaladne Øjne III, s. 39, Højsang
graalodne Vildbams III, s. 105, Det ideale Hjem
graaskæggede Visdom 15 III, s. 49, Højsang
guddommelig Glorie (elskov omgivet af) I, s. 137, Ung Elskov
gulblege Taager I, s. 345, Krøniker/"Ørneflugt"
guldbaldyrede Kalot I, s. 380, Krøniker/"Muldskud"
gulddryppende Aarer (fra en robåd) II, s.202, Den gamle Adam
guldindvirkede Skønhedsdraperi II, s.239, Den gamle Adam
gulkalkede Tinghussal II, s.327, Thora van Deken
gyldenmørke Øjne III, s. 290, "Rabbinerens Datter"
gyldenvingede Engle II, s.239, Den gamle Adam
gæstevenlig Hygge II, s.234, Den gamle Adam
halmomvundne Vinflasker II, s.149, Nattevagt
halsende Begær II, s.58, Minder
heftige Opbrusning (Sindets) III, s. 349, Et Kærlighedseventyr
helhesteagtig Krikke I, s. 60, Sandinge Menighed
hemmeligsfulde Skovkroge I, s. 400, Vildt
hensynsløse Redelighed, 6) II, s.365, Borgmester Hoeck og Hustru
herskabelig Salslejlighed III, s. 359, "Rejsen gennem Livet"
himalajafarvede Silkekjole II, s.415, Den kongelige Gæst
himmelnedstyrtende Forbavselse I, s. 312, Isbjørnen
himmelsendt Forskrækkelse I, s. 318, Isbjørnen
himmelskrigende Uretfærdighed III, s. 257, En Vinterrejse
hjemvandrende Kvægflokke II, s.09, Det store Spøgelse
hoffærdig Elegance II, s.360, Borgmester Hoeck og Hustru
honningsøgende Bier III, s. 103, Det ideale Hjem
hundredstemmige Lærkejubel I, s. 155, Ung Elskov
husmoderlig Madonna III, s. 312, Et Kærlighedseventyr
hvide, uldagtige Taager I, s. 452, Vildt
hvidfede, pølsetrinde Fingre II, s.270, Thora van Deken
hvidgule Haar II, s.54, Minder
hvidgule Krikke II, s.80, Minder
hvidslipsede Herrer I, s. 502, Skyer/"To Gange mødt"
høje, buddingeformede Haaropsatser II, s.80, Minder
høstlige Park III, s. 332, Et Kærlighedseventyr
haandfaste Vildmandsskikkelse I, s. 417, Vildt
haardnakket Julekvalme III, s. 253, En Vinterrejse
ildeklingende Navn I, s. 402, Vildt
ilderrøde og katte-grønne Øje (om en Sunddamper) I s. 501, Skyer/"To Gange mødt"
ildfulde Øjekast III, s. 15, Højsang
inderste Egne (Sjælens) III, s. 353, Et Kærlighedseventyr
indsalvede Hoved II, s.50, Minder
isnende Kuldepust III, s. 305, Et Kærlighedseventyr
isopfyldte Hav I, s. 304, Isbjørnen
jernbespigrede Plankeværk I, s. 187, Fra Hytterne/"Naadsensbrød"
jydesindige Strøm (om Gudenåen) II, s.62, Minder
kaffebrune Øjne III, s. 136, Det ideale Hjem
kagefedtede Fingre III, s. 157, Hans Kvast og Melusine
kalkstøvede Storhanser16 I, s. 39, Sandinge Menighed
kammeratlige Forsyn III, s. 153, Hans Kvast og Melusine
kandiseret By17 I, s. 44, Sandinge Menighed
kastaniebrune Øjne I, s. 412, Vildt
kirsebærrøde Slør I, s. 502, Skyer/"To Gange mødt"
klirrende Ankerkættinger I, s. 305, Isbjørnen
knoklede Oldingehaand III, s. 166, Hans Kvast og Melusine
knoppede Næse I, s. 129, Ung Elskov
koboldagtig Skikkelse I, s. 465, Skyer/"Illum Galgebakke"
konfirmandagtig Usikkerhed III, s. 264, En Vinterrejse
krampagtig Gabetrang II, s.366, Borgmester Hoeck og Hustru
krogbenet Hest I, s. 272, Fra Hytterne/"Idyl"
kuplede Bøgeskov III, s. 100, Det ideale Hjem
kurvebelæssede Tjenestepiger I, s. 476, Skyer/"To Venner"
kællingeagtige Stemme II, s.77, også 103, Minder
kærlighedsfulde Adjektiver (i breve) II, s.352, Borgmester Hoeck og Hustru
kærlighedsfulde Katte II, s.185, Den gamle Adam
købslaaende Fruer I, s. 476, Skyer/"To Venner"
langeligt Blik II, s.431, Den kongelige Gæst
langnæsede Ansigt III, s. 69, Højsang
lerfede Muld I, s. 339, Krøniker/"Menneskenes Børn"
ligkolde Haand I, s. 475, Skyer/"Illum Galgebakke"
linjerette Ryg18 II, s.257, Thora van Deken
livsfjerne Tanker III, s. 285, En Vinterrejse
livsforslugen Officer II, s.352, Borgmester Hoeck og Hustru
livshungrige Øjne III, s. 249, En Vinterrejse
livslystent Udtryk (i øjnene) I, s. 311, Isbjørnen
livslystne Øjne I, s. 425, Vildt
lognetprydede Næse III, s. 99, Det ideale Hjem
lovbevogtede Grænse (mellem mit og dit) II, s.371, Borgmester Hoeck og Hustru
lurvede Kunstnerkamp III, s. 151, Hans Kvast og Melusine
luvslidte Verdensmand III, s. 29, Højsang
lydhøre Øre III, s. 147, Hans Kvast og Melusine
lykkeberuset Brud II, s.284, Thora van Deken
lynsvangert Uvejr (af Lykke) III, s. 16, Højsang
lynsvangre TordenSkyer I, s. 510, Skyer/"Tro til Døden"
lyriske Vindsæk, 10) II, s.114, Nattevagt
løndomsfuld Tale III, s. 34, Højsang
løndomsfulde Veje (om kvindelighed) III, s. 319, Et Kærlighedseventyr
løndomsfulde Veje (Kærlighedens) III, s. 175, Hans Kvast og Melusine
maddikeblege Ansigt I, s. 333, Isbjørnen
madosende Hotelby II, s.354, Borgmester Hoeck og Hustru
mandshøj Rugmark III, s. 83, Det ideale Hjem
mangefarvede Kiselsten I, s. 305, Isbjørnen
mangefingrede Havarme III, s. 216, Hans Kvast og Melusine
matgule Hudfarve III, s. 84, Det ideale Hjem
medynksfuldt Blik II, s.208, Den gamle Adam
mefistofeliske Velsignelse I, s. 214, Fra Hytterne/"Hans og Trine"
menneskefyldte Jernvom, 11) II, s.37, Minder
merskumspiberygende Skikkelser II, s.48, Minder
metalblanke Bælt II, s.185, Den gamle Adam
minaretagtige Mejeriskorsten III, s. 46, Højsang
mindeberuste Hjerne II, s.94, Minder
molbolærde Hospitals-Conciliums Forbud III, s. 219, Hans Kvast og Melusine
morgenlystige Ægtemænd II, s.110, Nattevagt
lysegrønne, dugbesprængte, morgentindrende Englandskab II, s.39, Minder
muddergraa Verden (Virkelighedens) II, s.66, Minder
muntreste Mimren (læbernes) I, s. 294, Isbjørnen
murindhegnede Kirkegaard I, s. 260, Fra Hytterne/"Ane-Mette"
museagtigt Redeliv (i sky Fromhed) III, s. 289, "Rabbinerens Datter"
muskelstærke Legeme I, s. 322, Isbjørnen
mælkeagtigt Skær (sne) I, s. 313, Isbjørnen
mælkehvide Knapper II, s.76, Minder
møddingebrune Vand I, s. 209, Fra Hytterne/"Hans og Trine"
møllestensstore Hat III, s. 261, En Vinterrejse
mørktkrusede Digterhaar II, s.71, Minder
maanebelyste Strøm, 12) II, s.46, Minder
maanehvidtede Mure II, s.19, Det store Spøgelse
natkappeprydet Hoved II, s.49, Minder
nattevaade Buske I, s. 432, Vildt
naturbestemt Selvopofrelse III, s. 152, Hans Kvast og Melusine
nordligt affaldende Skrænter I, s. 353, Krøniker/"Morgendug"
nystøbte Solkugle (solopgang) II, s.39, Minder
nøddebrune Øjne I, s. 114, Ung Elskov
omflakkende Stegeluft III, s. 224, Hans Kvast og Melusine
opspilede Øjne I, s. 424, Vildt
orakelmæssig Maade I, s. 27, Sandinge Menighed
overjordiske Paradisrige (de evige Længslers) I, s. 457, Vildt
paradisskønne Egne II, s.335, Thora van Deken
perlemorsfarvede Hav II, s.202, Den gamle Adam
personliggjorte "levende ord" I, s. 31, Sandinge Menighed
pibekravede Bande (af præster) I, s. 328, Isbjørnen
pibestilkstynde Arm I, s. 289, Fra Hytterne/"En Vandringsmand"
poppelhegnet Gadekær III, s. 101, Det ideale Hjem
pukkelrygget Kærlighedskvad II, s.215, Den gamle Adam
purpurfarvede Sejl II, s.203, Den gamle Adam
ransagende Blik III, s. 362, "Rejsen gennem Livet"
ransagende Øjekast III, s. 304, Et Kærlighedseventyr
ravnekrogsagtige Skumleri I, s. 348, Krøniker/"En lille By"
regnbuefarvede Ruder (se s.128) I, s. 174, Ung Elskov
rentebærende Papirer II, s.257, Thora van Deken
retlinjede Livsbane, 9) III, s. 154, Hans Kvast og Melusine
ringbelastede Fingre II, s.352, Borgmester Hoeck og Hustru
rosenbehængte Villa II, s.205, Den gamle Adam
rosenkranste Bæger (Livets) (fra Ovid) II, s.191, Den gamle Adam
rosenrøde Skyer II, s.203, Den gamle Adam
rosenrødmende Kinder II, s.239, Den gamle Adam
rosenrødmende Liljeblade II, s.222, Den gamle Adam
rosenrødmende Psyche II, s.204, Den gamle Adam
rustbrune og ræverøde Skove I, s. 268, Fra Hytterne/"Idyl"
rævesnilde Arbejde II, s.444, Den kongelige Gæst
rødgarvede Ansigtshud II, s.235, Den gamle Adam
rødgrædte Øjne III, s. 15, Højsang
rødkalkede Studestalde II, s.41, Minder
rødkindede Æbler III, s. 148, Hans Kvast og Melusine
rødmossede Nøgenhed II, s.213, Den gamle Adam
rødtjærede Søboder III, s. 253, En Vinterrejse
saftdrivende Mule II, s.41, Minder
saltbedske Brænding (Lidenskabernes) II, s.203, Den gamle Adam
saltduggede Kaj II, s.188, Den gamle Adam
saltkornede Smør II, s.228, Den gamle Adam
saltsydende Brænding II, s.223, Den gamle Adam
sandstrøet Gulv III, s. 21, Højsang
savlende Hængemund III, s. 341, Et Kærlighedseventyr
sejlformede Skygger II, s.42, Minder
seminaristisk Salvelse II, s.216, Den gamle Adam
sivomkranset Sø II, s.245, Den gamle Adam
sjælsbetagende Katastrofer III, s. 13, Højsang
skalkagtige Maade I, s. 420, Vildt
skalkagtige Phantasus II, s.249, Den gamle Adam
skovagtige Præstegaardshaver III, s. 107, Det ideale Hjem
skovfyldte Kløfter II, s.244, Den gamle Adam
skrammererede Lakajer I, s. 365, Krøniker/"Den kloge Mand"
skrækindjagende Æventyr I, s. 310, Isbjørnen
skumoversprøjtede Stenkaj II, s.38, Minder
skumringsblaa Marker I, s. 457, Vildt
skyggeagtige Haand, 13) II, s.202, og II, s.253 Den gamle Adam
skyggefulde Krinkelkroge I, s. 402, Vildt
skyhøje Klippekyst (Norges) III, s. 216, Hans Kvast og Melusine
skælvende Lys (om elskov) I, s. 137, Ung Elskov
slangeagtige Slyngninger (Gudenaaens) II, s.63, Minder
slangebugtede Linje II, s.235, Den gamle Adam
slanklemmet, florentisk Yngling III, s. 85, Det ideale Hjem
slugvorne Øjne III, s. 38, Højsang
slørbehængte Lamper III, s. 98, Det ideale Hjem
smaragdgrøn Indsø II, s.162, Nattevagt
smaa, lyssky Vinduer I, s. 12, Sandinge Menighed
snebestrøede Toppe II, s.113, Nattevagt
sneblændede Øjne I, s. 299, Isbjørnen
snelyse Skumring III, s. 285, En Vinterrejse
snuskede Elegance III, s. 307, Et Kærlighedseventyr
solbeskinnede Søer I, s. 344, Krøniker/"Ørneflugt"
solflimrende Landskab II, s.233, Den gamle Adam
sollyse Lykke II, s.44, Minder
solsitrende Dag I, s. 307, Isbjørnen
sommergammelt Lam I, s. 122, Ung Elskov
sorgtungt Hjerte III, s. 99, Det ideale Hjem
sortegraa Skybanke II, s.189, Den gamle Adam
sorttærnet Uldhue II, s.312, Thora van Deken
sorttjærede Bindingsværks-Kroer II, s.230, Den gamle Adam
sprækkefærdig Nysgerrighed III, s. 264, En Vinterrejse
spøgelsesagtige Skikkelser III, s. 348, Et Kærlighedseventyr
stiftstirrende Øjne I, s. 293, Isbjørnen
stikkende Blik I, s. 454, Vildt
stjernebestrøede Himmel I, s. 213, Fra Hytterne/"Hans og Trine"
stjernelysende Mindeverden III, s. 363, "Rejsen gennem Livet"
store, tomme, mælkeblaa Hav I, s. 231, Fra Hytterne/"En Fiskerrede"
storhjertede Kvinder III, s. 152, Hans Kvast og Melusine
stormpiskede Hav III, s. 227, Hans Kvast og Melusine
stormvarslende Skyer I, s. 415, Vildt
stormægtig Købmand II, s.49, Minder
stormægtige Moder Jord II, s.231, Den gamle Adam
stortalende Sprade, 14) III, s. 363, "Rejsen gennem Livet"
stramsnørt Husholderske III, s. 363, "Rejsen gennem Livet"
studestædig Kraft II, s.64, Minder
stærblinde Ægtemænd II, s.436, Den kongelige Gæst
støvhvide Veje I, s. 318, Isbjørnen
svimlende Betagethed III, s. 16, Højsang
svinepolisk Mine III, s. 29, Højsang
sværmelystne Bier II, s.213, Den gamle Adam
syvfarvede Æter-Port (regnbue) II, s.247, Den gamle Adam
sæbegrøn Fajanceovn II, s.73, Minder
sølvbeslaaede Bønder II, s.51, Minder
sømandsagtig Skikkelse III, s. 64, Højsang
sømbeslaaede Træsko II, s.48, Minder
søvnbetyngede Øjne I, s. 92, Sandinge Menighed
søvndrukne Eroter II, s.427, Den kongelige Gæst
søvntunge Øjenlaag (ved opvågning) III, s. 351, Et Kærlighedseventyr
tagdækkede Bro III, s. 311, Et Kærlighedseventyr
tankebringende Sysselsættelse (Sjælens) II, s.241, Den gamle Adam
tilfrosne Kilder (Livets) III, s. 211, Hans Kvast og Melusine
tilhimmelsfarende Smil I, s. 47, Sandinge Menighed
tindrende Øjne (ved forelskelse) I, s. 315, Isbjørnen
tobaksstinkende Lokaler III, s. 325, Et Kærlighedseventyr
tordenblaa Horisont III, s. 78, Det ideale Hjem
trange, genlydende Nørregade III, s. 72, Højsang
trappegavlede hvide Kirketaarn III, s. 356, Et Kærlighedseventyr
trappegavlet Kirketaarn III, s. 309, Et Kærlighedseventyr
træløse, ørkenagtige Hovedlandeveje III, s. 232, Hans Kvast og Melusine
træskoklaprende Fædre II, s.50, Minder
trøffelfedet Hjærtemenneske II, s.134, Nattevagt
tungtludende Tagskæg II, s.52, Minder
tusindstrengede Telefontraads-Harpe III, s. 84, Det ideale Hjem
tusindtindede Eventyrtempel II, s.157, Nattevagt
tusindtindet Tempel II, s.113, Nattevagt
taagesvøbte Tykning I, s. 401, Vildt
taagetilslørede By II, s.157, Nattevagt
taareløse Øjne II, s.335, Thora van Deken
ubetvingelig Lystighed III, s. 156, Hans Kvast og Melusine
udhvælvede Øjne II, s.265; også 336, Thora van Deken
uforstyrrelig Salighed (om en smuk sø i skoven) I, s. 109, Ung Elskov
uldhaarede og negerlæbede Mand II, s.267, Thora van Deken
uopdrikkeligt Galgenhumør (om en dranker) I, s. 261, Fra Hytterne/"Ane-Mette"
urskovsagtige Vildnis I, s. 400, Vildt
uskrømtede Beundring III, s. 299, "Rabbinerens Datter"
uslippeligt Genkendelsesblik II, s.45, Minder
usporlige Skjulesteder III, s. 253, En Vinterrejse
utrættelig Stær II, s.357, Borgmester Hoeck og Hustru
valmuerød Lampeskærm III, s. 36, Højsang
vandtunge Skyer III, s. 249, En Vinterrejse
vejrbarkede Sømænd III, s. 264, En Vinterrejse
vejrgarvede Ansigtshud III, s. 278, En Vinterrejse
vellystvækkende Kulde I, s. 414, Vildt
velskolede Stemme I, s. 333, Isbjørnen
vildmandsagtige Anskuelser III, s. 15, Højsang
Vildtfrodig, skyggekølig, vellugtsvanger,
kilderislende Kærlighedshave II, s.42 Minder
vimpelbehængte Mastetræer I, s. 366, Krøniker/"Den kloge Mand"
vimpelbehængte Skibe II, s.341, Borgmester Hoeck og Hustru
vindige Narre I, s. 366, Krøniker/"Den kloge Mand"
vinduftende Ægteherre II, s.353, Borgmester Hoeck og Hustru
vindaaben Gang (om et hus) III, s. 197, Hans Kvast og Melusine
vidtskuende Aand, 5) III, s. 49, Højsang
vindaabne Flade II, s.437, Den kongelige Gæst
vippende Øjenlaag III, s. 109, Det ideale Hjem
visnæsede Kritici II, s.245, Den gamle Adam
vædedrivende Stenvægge I, s. 315, Isbjørnen
vælige19 Kæpheste III, s. 252, En Vinterrejse
yppige Omskiftelighed III, s. 78, Det ideale Hjem
æddergrønne Hæslighed II, s.212, Den gamle Adam
ædelstensbetyngede Fingre III, s. 269, En Vinterrejse
ærefrygtindgydende Guldbriller II, s.150, Nattevagt
øde, grænseløse Havflade III, s. 236, Hans Kvast og Melusine
øllede Luft I, s. 40, Sandinge Menighed
ømfølende Kammerat I, s. 131, Ung Elskov
aandeagtig Hvisken II, s.234, Den gamle Adam
aandeagtige Suk I, s. 401, Vildt
aareEt Kærlighedseventyrede Bagside (af en hånd) II, s.347, Borgmester Hoeck og Hustru
aare-svulne Lægge II, s.12, Det store Spøgelse
aa-smalle Bælt II, s.223, Den gamle Adam

Kilder

I: Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser. 3. udgave, Gyldendal 2002 (uændret i forhold til den endelige udgave 1922).
II: Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser. 3. udgave, Gyldendal 2002 (uændret i forhold til den endelige udgave 1922).
III: Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser. 3. udgave, Gyldendal 2003 (uændret i forhold til den endelige udgave 1930).

Referencer

1. Henrik Pontoppidan: Smaa Romaner 1885-1890. Udgivet af Flemming Behrendt, Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Borgen 1999.
2. Jørgen E. Tiemroth: Det Labyrintiske Sind. Henrik Pontoppidans forfatterskab 1881-1904, Odense Universitetsforlag 1986.
3. Holger Drachmann: "Der var engang". 1. udgave i Fjeld-Sange og Eventyr, 1885. Her citeret fra udgaven fra Greens Forlag 1998.

 
[1] Brugen af begrebet ad hoc skylder jeg min ven Jørgen Christensen, Kalundborg, der i en samtale om Pontoppidans tillægsord, anvendte dette rammende udtryk. tilbage
[2] ODS registreret ordet som brugt allerede af Ernst von der Recke i Fru Jeanna, 1891. Men Pontoppidans brug/opfindelse af ordet går tilbage til afsnittet om "Kronjyder og Molboer" i Danmark, en tekst der udkom (i hefte) allerede i dec. 1885, hvor Drachmanns skuespil var udkommet i april (som en del af Fjeld-Sange og Eventyr. [F.B.s note] tilbage
[3] skyggeagtige Haand: Hånden glider ned over skægget som en skygge. tilbage
[4] flenskaldede Hoved: Skaldet i 2 spidser fra panden op over issen. (norsk). tilbage
[5] 4)fortroldet Hedningebarn: Dette er en af de få kombinationer, hvor tillægsordet ikke står direkte op til navneordet. Citatet lyder i sin helhed: "At hun var vokset op som et Hedningebarn, en lille Vild, vankundig og fortroldet, det vidste han jo nok." tilbage
[6] graaskæggede Visdom: Citat fra Højsang: "De gamle Ege repræsenterer altid i Poesien den vidtskuende Aand, den graaskæggede Visdom" tilbage
[7] Redelighed: ærlighed. tilbage
[8] Storhans: En velstående og indbildsk person og er ment nedsættende. tilbage
[9] lyriske Vindsæk: Om en forfatter, der hele tiden skifter mening og stil. tilbage
[10] menneskefyldte Jernvom: Om en damper på vej til Randers fra København. tilbage
[11] Sprade: Ung mand, der er indbildsk og lapset. tilbage
[12] graaskæggede Visdom: Citat fra Højsang: "De gamle Ege repræsenterer altid i Poesien den vidtskuende Aand, den graaskæggede Visdom" tilbage
[13] Pontoppidan angreb Bjørnsons måde at holde foredrag på: Det var altid ordret det samme, selv ned i armbevægelserne, indstuderede foredrag. I En Vinterrejse, hvor rejsen gik til Norge, hvor han hørte Bjørnsons foredrag for anden gang, kaldte han dennes "Stil" (hans egne citationstegn) "lovlig meget af en Behændighedsøvelse, en Linedans med brændende Sandhedsfakler". tilbage
[14] floromhyllede Lygter: På en bil i forbindelse med en begravelse. tilbage
[15] graaskæggede Visdom: Citat fra Højsang: "De gamle Ege repræsenterer altid i Poesien den vidtskuende Aand, den graaskæggede Visdom" tilbage
[16] Storhans: En velstående og indbildsk person og er ment nedsættende. tilbage
[17] kandiseret By: Byen var dækket af islag. tilbage
[18] : Association til begrebet den rette linie i matematikken. tilbage
[19] vælig: overmodig, munter, men også brunstig. Det er måske den sidste betydning, der hentydes til, da "vælige" står sammen med "(Kæp)heste". tilbage