Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 31. december 1921

et Kronaar for mig

Hillerød 31/12 - 1921

Kære Henrik Pontoppidan!

Hvis det passer Dem, vil jeg gerne komme ud og tale med Dem tredie Nytaarsdag ved tre Tiden (hører jeg ikke fra Dem saa kommer jeg) Der er forskelligt, som jeg gerne vil tale med Dem om!

De har saa ofte talt om, at De vilde komme og besøge os i vort Hjem og se vore Børn! Maa jeg nu ikke faa Lov at invitere Dem og Deres Kone herud en Dag nu først efter Nytaar? Dagen kan vi bestemme, naar jeg kommer ind til Dem! Jeg har saa tænkt at invitere Holst og Frue herud samtidig, og maaske ogsaa Fru Schwartz fra Skagen, som for Tiden bor i Fredensborg! For os vilde det være en Festdag, om De kunde komme.

Inden det gamle Aar slutter af, føler jeg Trang til paany at sige Dem Tak for alt! Naar 1921 gaar ud som et Kronaar for mig og mit Arbejde, da lægger jeg en stor Del af Æren derfor i Deres Hænder; De har givet mit Liv og mit Arbejde Retningslinier paa saa mange Omraader! Det er ikke Anerkendelsen fra i Dag, som gør mit Arbejde stort for mig, det har De gjort allerede for mange Aar siden! Foruden min inderlige og varme Tak beder jeg Dem modtage mine bedste og hjærteligste Ønsker for Dem og alle dem og alt, som hører Dem til!

Deres hengivne
Harry Søiberg