Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Rungsted. 24. oktober 1916

Slip alle Tøjler løse

Rungsted. 24/10 - 1916

Kære Henrik Pontoppidan!

Det er længe siden jeg har givet noget Livstegn fra mig! Jeg har hele Sommeren vildet skrive til Dem, men jeg har Maaned efter Maaned været fuldstændig begravet under Arbejdet paa min nye Bog! Og i disse Dage lægger jeg sidste Haand paa den, en stor Roman:

"Foran Livets Port"1

Jeg har skrevet den, siden jeg var ude hos Dem! Og Gang efter Gang har jeg under Striden med den paakaldt Deres Opmuntring: Slip alle Tøjler løse. Aldrig har mit Sind glødet som denne Gang! Men jeg vil ikke her udøse min Glæde! …

Jeg kommer for at bede om en ny Tjeneste. Sidst da vi talte sammen sagde De√, at De kendte en gammel Sprogmand, som en Gang havde hjulpen Dem med Deres Korrektur! Og De sagde, at jeg maatte skrive til Dem næste Gang jeg havde en Bog færdig, saa vilde De forsøge, om De kunde bevæge ham til ogsaa at hjælpe og vejlede mig med mit Sprog! Jeg vilde være Dem meget taknemligt, om De kunde faa ham til det! Men det er Hastværk med min Roman, Aschehougs Forlag vil have den ud snarest og man er vist allerede i disse 2 Dage begyndt at sætte den første Del af Manuskriptet! Om otte Dage har jeg sikkert Korrekturen! Tror De, at De kan hjælpe mig til denne sagkyndige Gennemgang af mit Sprog! Jeg har paa dette Omraade aldrig haft nogen direkte Vejledning, men jeg vil gerne baade høre og lære! Jeg haaber disse Ord træffer Dem i bedste Velgaaende! Jeg beder Dem modtage min hjærteligste Deltagelse i Anledningen af Deres Broder Prof. Knud Pontoppidans Død!

Med hjærtelig Hilsen til Dem og Deres Frue

fra Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Foran Livets Port: første bind af trilogien De levendes Land. tilbage