Herbert Jerichow til Henrik Pontoppidan
21. juli 1927

Asgaardsrejen ikke helt udsolgt

Gyldendalske Boghandel
Nordisk Forlag.
København

21/7-27

Digteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Da Direktør Hegel for Tiden er bortrejst, skal jeg paa Forlagets Vegne takke for Deres Brev og for Manuskriptet. De opgiver i Deres Brev, at Deres Manuskript ialt er paa 384 Sider (vi har faaet de første 151 Sider). Paa dette Grundlag har vi foretaget en Beregning med en Side omtrent som den Laurids Bruun-Side, de nævner i Deres Brev; Trykkeriet opgiver os, at bogen med denne side vil fylde henimod 18 Ark, det vil altsaa blive en stor og anselig Bog. Med Hensyn til Pris og honorar vil vi foreslaa Dem, at vi trykker 5000 Ekspl. straks og honorerer dem med 20% af Bogladeprisen, som vi foreløbig anslaar til mellem 6 og 7 Kr. Hvis vi regner med 6 Kr., vil Deres Honorar blive 6000 Kr.

Jeg ved jo, at De ikke er en Ven af Reklame, men De maa nu alligevel ikke bremse os helt, naar vi skal arbejde for Deres Bog. Vi skal ikke paa nogen Maade raabe for højt op. Vi nærer ikke Tvivl om, at Bogen nok skal kunne klare sig selv, men der fordres alligevel en vis teknisk Understøttelse, som vi nødigt vil undlade at give den.

Naar De spørger, om vi agter at optrykke Deres Skuespil "ASGAARDSREJEN", da maa jeg først sige, at det næsten er den af Deres Bøger, som det vil være vanskeligst at bringe paa Markedet i Øjeblikket. 2 Den er iøvrigt ikke helt udsolgt – vi har stadig nogle Eksemplarer, og siden Prisnedsættelsen i 1923, hvor der blev solgt et Par Hundrede Eksemplarer, har der praktisk talt ikke været noget Salg; langt den største Del af Oplaget er solgt gennem Prisnedsættelse. I det hele taget er Skuespil forlagsmæssigt set vel nok det vanskeligste af alt for Tiden. Før kunde man dog regne med et ganske vist lille Salg, men nu sælges der næsten ingen Skuespil i Bogform, hvis der ikke kommer noget til, som gør dem særlig aktuelle. –

Jeg er meget ked af ikke at kunne give Dem et bedre Svar paa Deres Henvendelse herom, men hvis der er særlige Grunde, hvorfor De ønsker den udsendt paany – f.Eks. hvis De ønsker den udsendt i ændret Form – beder jeg Dem venligst meddele os det.

Deres ærbødige
H P A Jerichow