Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
20. marts 1930

dele dette Bind i to

20-3
1930

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Udmaalingen af den Halvdel af Manuskriptet til III Bind af "Noveller og Skitser", som vi har modtaget fra Dem, viser, at Deres skønsmæssige Beregning af Omfanget til ca. 500 Sider for hele Samlingen omtrent nøje vil holde Stik. Den modtagne Del af Manuskriptet fylder ca. 16 Ark med en Side som den, der er anvendt i de to tidligere Bind.

Vi har foretaget en Beregning af Udgifter og Bogladepris, og jeg vil gerne stille Dem følgende Forslag.

Med Hensyn til Oplagets Størrelse, har De selv anslaaet 3000 Eksemplarer som passende. Jeg vil dog foreslaa, at vi trykker 4000 Eksemplarer. Der er, som De nævner, solgt ca. 3000 Eksemplarer af de to foregaaende Bind, men foruden det Salg, som vi venter vil ske i Tilslutning hertil, maa vi jo have et Antal til Supplering af henliggende Lager. Og 1000 Eksemplarer hertil vil sikkert ikke være for meget.

Trykt i dette Oplag vil Samlingen kunne sælges til en Bogladepris af 10 Kr. Hvad Honoraret angaar har vi regnet med 2 20 pCt. af Bogladeprisen, idet vi dog her har fradraget den Andel, som "Det ideale Hjem" udgør af hele Udgaven. Til denne Bog har vi, som De vil vide, erhvervet Udgivelsesretten en Gang for alle. Den udgør 75 Sider af de beregnede 500 Sider, altsaa 15 pCt. af Bindets Omfang, og Honoraret bliver derefter at beregne efter Prisen Kr. 8.50 i Stedet for Kr. 10.- og bliver altsaa Kr. 6.800.- at udbetale paa De af Dem nævnte Tidspunkter. Jeg vil her finde det rimeligt, at vi for den sidste Rates Vedkommende betaler Dem en Rentegodtgørelse, beregnet fra Bogens Udgivelsesdato til dette Beløb udbetales Dem.

Jeg har set paa Udgaven af de to foregaaende Bind, og jeg maa sige, at Udstyret er ikke meget tiltalende. De blev jo fremstillet i en Tid, der var særdeles sløj med Hensyn til Materiale og Arbejdskvakitet og dyr, hvad Udgifterne angaar. Selv om man naturligvis som Helhed er bundet til disse to Bind ved Udsendelsen af det tredie, vil jeg dog foreslaa, at vi anvender noget bedre Papir, og at vi tager en Linie eller to af Siden og et Par Bogstaver af Linien. Bindet vil vinde i Udseende derved og alligevel beholde en vis Ensartethed med de to andre. Vil De ikke finde det rimeligt?

Endnu et Forslag vilde jeg gerne gøre Dem. Vilde De have noget imod at dele dette Bind i to med hver sin Titel? Der ligger en salgsmæssig Betydning i at kunne sælge dem til 5 Kr. pr. Bind i Stedet for 10 Kr. under eet. Med Benyttelse af et lidt sværere Papir vil Samlingen udgøre to Bind af Tykkelse som "Lykke Peer".

3 Vil De venligst sende mig et Par Ord med Deres Mening om det her fremsatte.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel