Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. juli 1923

Resthonoraret

28/7 23

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Brev. Jeg har spurgt Frk. With om Forholdene, men hun erindrer intet om, at der herinde i Efteraaret 1922 blev truffet anden Aftale om "De Dødes Rige"s Honorar, men da Frk. With i Henhold til Telefonsamtalen ikke har indsat noget Beløb i Banken, vil Misforstaaelsen let kunne rettes.

Jeg sender Dem derfor en ny Udskrift, og vi har noteret, at Resthonoraret 8000 Kr. først forfalder d. 12/1 1924.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Fr. Hegel