Henrik Cavling til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 3. april 1907

en rigtig "Knald-Roman" sagde Du

Politikens
Redaktør
Kjøbenhavn, d. 3 April 1907

Kære Ven,

Hvorledes mon Du har det? Nu er det snart længe siden, jeg saa Dig. Kommer Du herind en Dag, saa lad os spise Frokost eller Middag sammen og faa en lille Passiar.

Men til Sagen. En Dag, vi spaserede i Grib Skov, udtalte Du Lyst til at skrive en Roman for Politiken, en rigtig "Knald-Roman" sagde Du. Naar Du nu lægger Dit Sommerprogram, 2 kunde Du saa ikke afsætte en Maaneds Tid til dette Arbejde? Du skal faa det betalt, saa Du kan være tjent dermed.

Bladet gaar stærkt frem, baade i Udbredelse og i Annoncer. Med de større Indtægter, vil vi ogsaa nu kunne betale større Honorarer. For en Kronik har vi hidtil betalt ca. 50 Kr., hvad man har anset for at være godt honoreret. Her ligger da ogsaa altid et stort Oplag af Kroniker. Men vil Du sende os en Kronik nu og da, skal vi betale den med 100 Kr. 3 Bladets Økonomi er saadan, at det kan lade sig gøre, blot at dette bliver mellem os to. – Jeg vilde gærne se Dit Navn i Bladet engang imellem; helst meget ofte. Du bringer Landet med Dig, og derfor savner vi Dig især om Foraaret.

Jeg haaber, at Fru Pontoppidan, Børnene og Du selv har det godt, og jeg sender en kærlig Hilsen ud til det lyse Hjem ved Skoven.

Din hengivne
Henrik Cavling.