Otto Borchsenius til Holger Drachmann
4. september 1884

vi "lægge ud paa ny"

Torsdag [4.9.1884]

Kjære Holger D.

Jeg har i Dag sagt Nej til Tilbudet fra "Morgenbladet", skønt det var pekuniært godt, og vover mig atter ud paa Fremtidens Vande med et nyt, eller om du vil et gammelt, Blad, en direkte Fortsættelse af "Ude og Hjemme" – rimeligvis under Navn af "Hjemme og Ude", thi nu skal vi have Hjemmet i Spidsen.

Jeg tager Johs. Magnussen med som Medredaktør; I véd, han er en brav Fyr, mig meget nærmere end Hendriksen, forhaabenlig ogsaa dig nærmere. Schandorph, Pontoppidan og Thor Lange have givet mig Løfte om ikke blot at vedblive med at bidrage, men ogsaa om ikke at skrive i "Ill. Tid." Det var maaske Chr. Richardt, der i Gaar slog Hovedet paa min Beslutnings Søm. Uopfordret udtalte han sin Harme over Forlagsbureauets Adfærd og over "U. og H."s Salg, samt tilbød i næsten rørende venlige Udtryk sin Hjælp til at gjøre Uret god igjen. Og han staar mig dog ikke saa nær som I. Saa slog jeg til i Dag. Der er sørget for fuldstændig regelmæssig Honorarbetaling hver Maaned, og jeg tror, det skal gaa. Her var i Gaar, da Aviserne bragte Nyheden om "U. og H."s Salg, et helt Ryk-ind hos mig, og baade Venner og Fjender tilbød deres Hjælp.

Men det er paa dig, jeg først og fremmest stoler. Vil du strax sætte dig ned og skrive det næste Kapitel af H. H.'s Papirer til det første Nr? Og maa jeg i Indbydelsen til det nye Blad nævne dit Navn som Bidragyder?

Det er min Fremtid, det nu beror paa; mere behøver jeg jo ikke at sige. Og jeg behøver ikke at tilføje, at et Par Ord med dit Samtykke 20 utaalmodig ventes hver Dag fra nu af.

Et Prøvenummer, det nye No, bør udkomme saa snart som muligt. Kan og vil du nu strax skrive mig dette Bidrag? Det første Kap. har gjort saa megen Lykke, at intet vil være bedre for mig at kunne begynde med. Nu dele Vandene sig, og vi "lægge ud paa ny".

Send mig strax to Ord til officielt Brug. Jeg tvivler jo ikke om, at du fortrinsvis vil gaa med, saa lidt som paa, at du fremdeles giver "Ill. Tid." et absolut Nej, men jeg maa jo have disse Ord fra dig.

Og kan du strax skrive det næste Kap., kan du sende mig det i Løbet af 8—10 Dage, saa har Du atter været min gode Ven i et alvorligt Øjeblik.

Pontoppidan sidder her og beder mig hilse dig. Hils Fru Emmy og skriv til mig.

Din
Otto B.

P.scr.
Det nye Blad, "Hjemme og Ude", bliver altsaa en direkte Fortsættelse af "U. og H.", men selvfølgelig uden Billeder, altsaa nærmest i Smag med "Nær og Fjærn". Forlæggeren bliver Brødrene Salmonsen, din Søster Ernas Forlægger, som du vel kjender. Men i alt væsenligt hævde vi "U. og H."s Traditioner, med de Modifikationer, som Hørups & Edv. Brandes' ny Blad samt Galschiøts og Skrams ny „Ill. Tid." betinge. Jeg haaber, at du her vil blive tilfreds, selv om du ikke alene for min Skyld vilde gjøre dit til Sejren.