Reisebilder

Literatur

Reisebilder aus Dänemark entworfen von Henrik Pontoppidan. Mit 19 Abbildungen. 107 S. (Høst).

Skønt denne Bog ikke er beregnet paa danske Læsere, vilde det være urimeligt ikke at henlede Opmærksomheden paa dens fine Naturskildringer, der synes vel beregnede paa at hidlokke fremmede Rejsende. Dens Fremkomst skyldes nemlig Turistforeningen, der utrætteligt arbejder for at gøre vort lille Land gæstmildt, men hvis Bestræbelser rigtignok uheldigt krydses af en Regering, der foretrækker Forter for Jærnbaner. Jo mere Landet bliver militaristisk og pietistisk, des færre Behageligheder vil det frembyde for de Fremmede. Den forløbne stille Uge er et godt Eksempel paa, hvor kedelig Pietisme kan gøre en Hovedstad.

Hr. Pontoppidan tager fat ovre fra Vesterhavets nøgne Klitter og fører de Rejsende lige til Tivoli. Han er utvivlsomt den rette Mand til at fremstille Danmarks Tillokkelser, thi han er selv en Natur-Entusiast, hvem vanskelig Tilgængelighed ikke afskrækker, og han maler ligesaa godt en Uvejrsnats Skønhed, som han opbygges ved den stille Bøgeskovs Højtidelighed. Bogens første Afdelinger er: I Fugleperspektiv, med en mægtig Lovtale over Havet, Skagen, med udmærkede Billeder af Sø og Strand, Nordsøen, med Beskrivelse af Redningsvæsen og Stranding og derfra iles videre over Øerne: intet seværdigt Punkt og intet naturskønt Sted er glemt.

Hr. Høst, der ifjor af patriotisk Interesse udgav Hr. Weitemeyers højst fortjenstfulde Beskrivelse af Danmarks Historie, Geografi, Literatur, Kunst og Økonomi paa Tysk og Fransk, har iaar taget denne lille Bog paa Forlag. Den første vil være uundværlig for enhver Fremmed, der vil beskæftige sig med det moderne Danmark; den anden vil ogsaa for Indfødte indeholde en Opfordring til at bese det Land, som de bebor.