Citat uge 45

Min Farfader, der døde som Præst i Damsholte paa Møen, maa have været en ganske ejendommelig Mand. I sin Ungdom blev han, efter hvad jeg har ladet mig fortælle, fradømt Kjole og Krave paa Grund af et Kærlighedsæventyr. Senere fik han igen Indpas i Kirken gennem en Bagdør, i Egenskab af Feltdegn, og hertil bidrog sagtens den Omstændighed, at han i Mellemtiden var bleven gift med en Datter af den daværende Bisp i Aalborg, Jantzen. Han har været en for sin Tid usædvanlig frisindet og selvstændig, men ogsaa en egenraadig Mand og en kraftig Personlighed.

Citat fra det første interview Pontoppidan gav, i Hver 8 Dag i 1905. Om farfaderen fortsætter Pontoppidan:

Som Præst i Damsholte havde han et Sammenstød med Godsejeren paa Marienborg, Tutein. Det var en ung Mand, der var kommen dertil fra Udlandet og havde indført franske Sæder paa Slottet og i Egnens Selskabelighed. Herimod optraadte min Bedstefader, jeg tror endogsaa i en Præken i Kirken, hvad der gav Anledning til, at Godsejeren sendte ham en Udfordring paa Kaarder. Min Bedstefader, som den Gang allerede var en ældre Mand og Fader til 19 Børn, lod svare, at paa Kaardefægtning forstod han sig ikke; men dersom han paa dansk Vis vilde møde ham i en Duel paa de bare Næver, stod han til Tjeneste.

I 1905-interviewet har billedet af ham mytens form, og anekdoten om dueludfordringen på kårde kender vi alene fra dette interview. Ingen af de to andre brødre Pontoppidan, præsterne Morten og Hans Peter, der har beskæftiget sig med Børge Pontoppidan (1776-1858), har gengivet historien. Men der er andre træk i familietraditionen der har karakter af vandrehistorier eller nyopfundne tildigtninger. Så sammen med Henrik Loft Nielsen har jeg været på jagt efter helt samtidige kilder i form af breve, avisartikler, kirkebøger, embedsbøger, dagbøger og offentlige arkiver – og de to tryksager Børge Pontoppidan udgav. Det har givet historien nogle helt nye facetter, og har bestemt ikke gjort den kedeligere. Vi har også fundet frem til resultatet af "kærlighedseventyret".