Citat uge 49

"Lykken her i Livet består i at fæste Rod i egen Jordbund og vokse i Lyset af den hjemlige Himmel."

Citatet stammer fra et brev til Otto Borchsenius fra 1898. Det afviger lidt, men afgørende fra de steder i Det forjættede Land brevet henviser til.

I førsteudgaven, d.v.s. i Dommens Dag fra 1895, side 158-59 lyder stedet hvor hovedpersonen Emanuel Hansteds tilbageblevne hustru, Hansine, overvejer sin situation:

Ja, det stod urokkeligt fast nu. De maatte skilles. Hun vilde ikke se ham mere. For lidt siden, da hun vilde stænge Døren for ham, havde hendes Hjærte truffet Afgørelsen. Hun vilde ikke oftere lade sig lokke ud paa Æventyr. Den dyrekøbte Fred, hun havde naaet, skulde ikke atter letsindigt forspildes. Ungdommens forfængelige Drømme havde hun skrinlagt. Hun havde lært, at Lykken her i Livet bestaar i at have sin Rod i egen Jordbund |159| og vokse i Lyset af den hjemlige Himmel. End ikke i Ensomheden derude ved Havet, skilt fra Mand og Børn, havde hun følt en saa knugende Hjemløshed som den, der havde bøjet hendes Sind i Vejlby Præstegaard!

På det tidspunkt Pontoppidan skrev sit brev til Borchsenius, var han i gang med færdigpudsningen af den nye, samlede udgave af Det forjættede Land. I brevet til Borchsenius sættes anførselstegnet før eftersætning. I 1898-udgaven af romanen, side 497, kommer det – men i mere udarbejdet form – indenfor:

Hun havde lært, at Lykken her i Livet bestod i at have sin Rod i egen Jordbund og vokse i Lyset af den hjemlige Himmel ­ hvor lav og trang og solforladt denne end var.

I Det forjættede Land er der tale om den rodfaste Hansine, i den nye roman Pontoppidan henviser til i brevet til Borchsenius, er der tale om den rodløse Peter Andreas Sidenius. Altså: fæste, ikke have. Her kan siges at være endnu et af de steder der tyder på at Pontoppidan udmærket vidste hvor, om end ikke helt hvordan, fortællingerne om Lykke-Per skulle ende.

Man kan også mene at citatet peger frem mod den hjemmedanskhed Pontoppidan luftede i det sene interview ved Georg Brandes' død:

Der var bare ikke Jordbund for ham herhjemme. Det Træ, han plantede, kunde ikke finde Voksested hos os.1

F.B.

 
[1] Dagens Nyheder, 21.2.1927. tilbage