Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 7. februar 1921

gjort Anskrig i Tide

 
7.2.21.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Af medfølgende Brev fra Ernst Bojesen vil det fremgå, hvorledes det forholder sig med de 500 Kr, som i sin Tid ikke blev afskreven på min Konto med Schubothe. Til Hr. Lybeckers Forklaring skal jeg blot tilføje, at sålænge det Schubotheske Forlag endnu eksisterede og der altså stadig var en Mulighed for, at den af mig planlagte og forberedte Blicher-Udgave (som Forlaget selv havde bestilt hos mig) kunde blive til Virkelighed, var der ingen Grund for mig√ til at protestere imod, at Honoraret for mit Arbejde ikke blev krediteret mig. Det plejer jo først at ske ved Udgivelsen. Men forresten synes det at fremgå 2 af selve Opgørelsen fra 1898, at jeg alligevel har gjort det. Summen står nemlig her opført med den parantetiske Tilføjelse "Blicher".

Skønt jeg altså ikke tvivler om min Ret, er jeg dog naturligvis meget ked af, at Gyldendalske Boghdl. får et Tab på Grund af en Posteringsfejl, der skyldes Schubothes Forlag. Men det trøster mig, at jeg er uskyldig heri og har gjort Anskrig i Tide.

Med min bedste Tak, fordi De så resolut har bragt dette Mellemværende til Afslutning ved at hugge en Pæl gennem det gamle Spøgelse, forbliver jeg

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan