Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 22. december 1891 (udateret)

ikke det mindste Nyt

Pileallé 7.
Tirsdag.

Kære Dr. Brandes!

Nu har jeg tre Gange anbragt mig ved Skrivebordet for at få en Artikkel frem, og i Dag er jo Fristen udløben. Så må jeg altså igen bekende Pas. Mit sidste mislykkede Forsøg galdt en Artikkel om et Arbejderteater på Nørrebro – "Aftenbladet" har haft et Par Artikler1 om et sådants Oprettelse – men da jeg havde skrevet et Par Sider, opdagede jeg, at jeg i Grunden ikke havde det mindste Nyt at sige om 2 [den] Ting, og når jeg atter skulde optræde i "Politiken", vilde jeg dog gærne, at det skulde være med en Artikkel, der var en Smule læseværdig.

Men hvad jeg ikke kan i Dag, kan jeg måske i Morgen eller i Overmorgen eller om en Uge ... kort sagt i en forhåbentlig nær Fremtid.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Artikler: under overskriften "Fattigfolks Fornøjelser" foreslog Aftenbladet (signaturen Bon sens) lørdag 19.12.1891 at der oprettedes et offentligt støttet folketeater som skulle ligge der hvor arbejderne boede: midt ude på Nørrebro. En følgende artikel søndag 20.12.1891 behandlede spørgsmålet om hvad et folketeater skulle spille. "Bon sens" skrev bl. a.:

Arbejderne er en anden Race end Bourgeoisiet. De er friskere og mere oprindelige. De vil forstaa de store Digteres djærve Ord. Men ikke alene de Gamle. Vore moderne, virkelig store Forfattere vilde være selvskrevne Bidragydere til en saadan Folkescene.

tilbage
[2] Skjerbæk daterer fejlagtigt nærværende brev til 3.11.1891 og det foregående til 27.10.1891, muligvis vildledt af afsenderadressen Pileallé 7. Men vi ved at HP skrev herfra så sent som i april 1892. tilbage