Årsmøde 2011

Den 30 maj kl. 18.00 i Gyldendals kantine, København

Torben Ulrich Zahle valgtes til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt.

Formanden Johan Rosdahl aflagde beretning for 2010:

Selskabet havde i årets løb udvist neddroslet aktivitet med hensyn til almindelige medlemsmøder. Der havde i årets løb været den sædvanlige generalforsamling, sommermødet på Tisvilde højskole samt det store og vellykkede 10-års jubilæumsmøde.

Sommermødet havde Pontoppidans kønspolitiske tænkning som tema – det var vel besøgt og alle var enige om at det var en succes.

10-årsjubilæet blev afholdt i efteråret i Møstings Hus, hvor det især skal fremhæves at kritikerne Lars Bukdahl og Kamilla Löfström havde udarbejdet en anmeldelse af Pontoppidans "Borgmester Hoeck og Hustru" som var det nyskrevne historier. Hele mødet var en stor succes, der kom op mod 100 deltagere og der blev endvidere serveret mad og drikke ved mødet.

Formanden lagde herefter ud til forsamlingen om hvilke arrangementer der muligvis skulle være i fremtiden. Skal det være studiekredse? Skal der være uprætentiøse aftener hvor man i privat regi taler om eksempelvis en af de små romaner af Pontoppidan?

Fra salen blev det nævnt at man savnede de mindre aftenmøder som tidligere har været afholdt.

Ved en fejl blev rapporten fra den fraværende projektansvarlige, Flemming Behrendt, ikke forelagt forsamlingen.

Regnskab.

Herefter fremlagde kassereren, Gunnar Jørgensen, regnskabet for 2010 som i februar 2011 var blevet godkendt af bestyrelsen. Regnskabet viste kontingentindtægter på ca. 15.000 kroner (fra 100 medlemmer) og et underskud på ca. 8500, der primært hidrørte fra jubilæumsarrangementet. Sommermødet havde også givet et underskud på ca. 6000 kroner. Kassereren nævnte at Flemming Behrendt arbejder med et Pontoppidan/Rohdeprojekt, og her er selskabet kun administrator af ind- og udgående midler; projektet vil ikke belaste selskabets regnskab i positiv eller negativ retning.

Egenkapitalen i selskabet er nu nede på 9800 kroner og dette tal må anses at være for lavt når der tænkes på de arrangementer, herunder primært sommermødet, som selskabet står for.

Det blev herefter oplyst at til dato har 24 personer indbetalt depositum til det kommende sommermøde "Realismer" som omhandler Pontoppidans "De Dødes Rige" og Bangs "Stuk" og break-even omkostningsmæssigt er nået såfremt ca. 35 personer deltager. Selskabets egenkapital kan ikke dække denne manko i tilslutning til sommermødet og scenariet er i værste tilfælde at mødet må aflyses. Der gøres selvfølgelig fra bestyrelsens side en stor indsats for at skaffe flere deltagere.

Søren Schou nævnte fra salen at arrangementet ikke kunne aflyses, flere personer har lagt måneders arbejde i deres indlæg til dette møde, og såfremt man aflyser, ville det være fatalt for selskabet.

Fra salen blev der spurgt om, hvordan man havde kontaktet de Bangske morgenmænd og hvorvidt man havde søgt fondsstøtte til arrangementet. De Bangske morgenmænd er ikke et formaliseret selskab, hvorfor informationerne går fra "mund til øre" og Pontoppidanselskabet har ikke søgt fondsstøtte – der er ikke i bestyrelsen nogen fondstøtteansvarlig.

Valg af bestyrelse:

Formanden nævnte herefter at to personer ønsker at trække sig ud af bestyrelsen. Flemming Behrendt har ønsket at udtræde af bestyrelsen for at kunne hellige sig sit arbejde med Pontoppidanbiografien.

Flemming Behrendt, som har stiftet Pontoppidanselskabet, var ikke tilstede og kunne derfor ikke modtage ros og applaus fra forsamlingen. Bestyrelsen har taget Flemmings beslutning til efterretning, men vil senere opfordre ham til at blive en af de to "yderligere medlemmer" som bestyrelsen ifølge vedtægterne kan supplere sig med for at styrke selskabets kontinuitet og faglighed. Man kan simpelthen ikke forestille sig selskabet uden Flemmings deltagelse i det daglige arbejde.

Judy Gammelgaard havde ønsket at udtræde af bestyrelsen og formanden takkede hende varmt for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet og havde medbragt en gave til hende fra Grønland – en tupilak.

Derefter blev der spurgt om nogle ønskede at stille op til bestyrelsen og det ønskede Johan C. Damsgaard. Johan arbejder på Nørre Gymnasium og er cand. mag i dansk og musik. Johan blev valgt ind og Kristian Nellemann (tidligere bestyrelsesvalgt) blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen således at den består af: Johan Rosdahl (formand), Gunnar Jørgensen (kasserer), Kristian Nellemann (sekretær), Christine Boas Dabelsteen, Gita Pasternak samt Johan C. Damsgaard. De to yderligere medlemmer er Michael Keldsen og forhåbentlig Flemming Behrendt.

Kontingentet

Kontingentet for 2012 blev fastsat til 200 kroner/medlem.

Valg af revisor

Som revisor genvalgtes Bent Axel Andersen.

KN/2011-06-05