Dagny Tyvold til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bergen. 25. april 1917

race, arv og milieu

Hr. Henrik Pontoppidan.

Med den største interesse har jeg læst Deres fortællingskreds "Fra de Dødes Rige", og ogsaa efterat jeg var færdig med den sidste bog har jeg i fantasien til stadighed beskjæftiget mig med de mennesker, som jeg gjennem Dem har lært at kjende. Og den tanke har mere og mere fæstnet sig hos mig, at De maa give os en bog til, en slags fortsættelse af "Favsingholm", og den maa tage sit udgangspunkt i den sidste scene i denne – der hvor fru Meta sidder med Jyttes kønne dreng paa sit skjød. Og hvad jeg mener, at Deres læsere overmaade gjerne vilde faa at vide er dette: Hvilke arvemuligheder tænker De Dem det sind værende i besiddelse af, som repræsenterer en krydsning af patricieren Jytte og proletaren Karsten From, og hvorledes tænker De Dem disse – vel tildels pathologiske – egenskaber paavirket af de sunde omgivelser, hvorunder drengen antagelig i fru Metas hjem kommer til at vokse op? Eller med andre ord: Hvormegen vægt tillægger De race, arv og hvormegen milieu? Da jeg er læge og stærkt interesseret i den slags spørgsmaal, kunde 2 jeg nok ønske at faa det her opstillede psychologisk behandlet og digterisk belyst af en forfatter som Dem, og jeg retter derfor denne henvendelse til Dem, tiltrods for at dr. Konrad Simonsen, som netop har været heroppe og holdt foredrag, og som jeg har truffet sammen med, siger, at han ikke tror, at arve- og raceproblemer i særlig grad ligger Dem paa sinde.

Mit navn er Dem selvfølgelig ukjendt og den eneste gang jeg kunde havt anledning til at træffe Dem – hos dr. Frederik Poulsen i Kjøbenhavn – kom der noget iveien; men da jeg aldrig skriver anonymt, undertegner jeg mig – i beundring for Deres forfatterskab –

Bergen 25/4 17 Dagny Tyvold
 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage