Wentzel Tornøe til Johan Rohde
Sendt fra Horsens. 25. juni 1878

til Paris for 50 kroner

Horsens d 25/6 78

Kjære Rohde!

Skjøndt jeg hører til de meget sanguinske Mennesker, har Deres Brev dog næsten betaget mig alt Haab om en heldig Løsning af Reisespørgsmaalet. Det var ogsaa en forbistret Historie med den Gjæld, som Ingen af Dem havde anet! Det er rædsom kjedelig at det Hele saaledes pludselig er strandet! – Der er altsaa Intet, slet Intet at bygge paa? – Ved at reise ene til Paris vil jeg bruge c. 50 Kroner mere. Troer De, at Pontoppidan vil vise sig saa venligsindet imod mig, at han uden Knurren og Snakken derom, vilde tage imod disse 50 Kr., forudsat de kunne muliggjøre et heldigt Resultat? Hvis saa var, 2 vilde det glæde mig meget. – Hvis det slet ikke kunde lade sig realisere at vi kunde følges ad, har jeg tænkt paa at tage til Hamburg paa Lørdag med Nattoget og saa videre derfra ad Cølln til paa Mandag, men jeg skal ikke nægte det bliver noget trist ganske alene at stavre omkring dernede i Paris, efterat vi nu i længere Tid har talt om denne Tour. Tak for Brevet fra denne Madame dernede, det kunde jo mueligen lønne sig at hilse paa hende.

Varmen er saa trykkende at De maa have mig undskyldt, men jeg kan ikke holde Sandserne samlede, saa jeg vil hellere slutte med det Ønske, at der dog i Løbet af de nærmeste Dage vil kunne aabne sig en Udsigt 3 til Reisen, saa vi samlede kunde glæde os i det skjønne Paris. Bring min Søster samt Pontoppidan og Elmenhoff min hjerteligste Hilsen og vær selv hilset fra min Hustru og

Deres
W. Tornøe

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage