Ejnar Thomsen til Valdemar Rørdam
Sendt fra Edelslundsvej 6, Taarbæk. 13. januar 1938

urigtigt at forholde sig passiv

Edelslundsvej 6, Taarbæk, Klampenborg
13/1 1938

Kære Valdemar Rørdam.

Tak for Julehilsen og for sidste Besøg.

Foruden at gentage min Nobel-Indstilling fra sidste Aar har jeg nu givet Vilh. A. et Pufx under Henvisning til min Viden om Jensens ringe Chancer i Sverige. Pontoppidan skriver jeg til, idet jeg gør opmærksom paa, at det er urigtigt af ham at forholde sig passiv, naar Sigrid Undset og Selma Lagerlöf er stærkt aktive. Kaj Munks Udtalelse fra sidste Aar har jeg faaet gentaget.

[øverst i højre margin:] x jeg véd jo, at han egtl. har meget mere Sans for Dem end for Jensen.

Ingen af os gør sig jo Illusioner, saa jeg kan roligt skrive disse Par Ord om den Smule, jeg kan gøre.

Ganske uden Forbindelse dermed er den egentlige Grund til, at jeg skriver nu, nemlig, at vi Lørdagd. 29. ds. ser nogle Mennesker, som jeg tror De vilde befinde Dem vel med, til en Middag i daglig Paaklædning: Fru Hennings, Vilh. Andersens, Prof. Roos'es, Topsøe-Jensens, Dr. K.F. Plesners. Skulde De ikke i Anledning af den forestaaende Flytning og andet have Ærinde herinde nu og da, og kunde De ikke lige saa godt lægge et Nødvendighedsbesøg i Kbh. omkring den 29. som paa en anden Tid? Det vilde være storartet, hvis De kunde komme og for en Gangs Skyld se vort Hjem i Fest i Stedet for Hverdag.

Netop i disse Dage maa det være et Aar siden, at min Kone og jeg var cyklende op til Dem en Frostaften. Vi har tænkt meget paa 2 Dem i denne Deres første ensomme Jul, som maaske ikke egentlig er blevet lettere, fordi De har kunnet holde den hos Deres Datter1.

Min egen Januar-Rejse er ikke blevet til noget, saa jeg kommer ikke til Taasinge. – Men jeg har ikke villet forsømme denne Lejlighed til maaske at faa Dem at se en festlig Aften.

Med hastig og hjertelig Hilsen fra os begge

Deres hengivne
Ejnar Thomsen.

 
[1] Valdemar Rørdams første kone Margrethe Jensine Hansen døde 7.4.1937 i Svendborg. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage