Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allegade 8A,2. 23. december 1915

en ung ukendt Digter

Allégade 8A II
København 23/12 - 15

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Deres Brev! Jeg føler mig dybt rørt over den Omsorg og Interesse, som De nu gennem saa mange Aar trofast har vist mig! Og jeg vilde blot sige, at mange mange Gange har Deres Ord bragt mig baade Stolthed og Glæde! Og Deres Brev i Dag har bragte mig den samme Følelse, som greb mig, da De i Januar 1908 gik den lange Vej fra Skagen til Gl. Skagen for at hilse paa en ung ukendt Digter! Ikke alene paa dette Omraade har De tjent mig som et Eksempel til Efterfølgelse, men paa mange mange andre! Og skulde jeg selv en Gang blive en Mand af virkelig Betydning og kom til at krysse en ung ukendt Digters Vej, da vilde det staa for mig som en af mine skønneste Handlinger, om jeg blot kunde bringe ham noget af al den Glæde og Stolthed, som De har bragt mig! Jeg haaber De bærer over med mine aabenhjærtige Ord!

Det forekommer mig, at jeg sagde, at jeg netop har søgt det Raben-Levetzauske Fond i Aar, derfor vil jeg være meget glad for om De vilde skrive et Par Ord til Prof. Vilh. 2 Thomsen! Jeg har faaet det to Gange med et Par Aars Mellemrum, saa ogsaa det er jo usikkert!

Jeg beder Dem modtage mine hjærteligste Ønsker om en glædelig Jul for Dem og Deres Familie!

Deres hengivne
Harry Søiberg