Oluf Rothe til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Slagelsegade 6. 27. januar 1917

Æsthetisk Forsøg

Slagelsegade 6III
27 Jan 1917.

Hr. Professor Pontoppidan!

Tak for Deres venlige Brev1. De vil nok tilgive, at Tid og Lejlighed har fattedes mig til at takke Dem før – ikke for at paanøde Dem en Korrespondance med et Dem fremmed Menneske, men fordi der er noget jeg endnu gerne vil sige.

Jeg skrev: "Der existerer utvivlsomt en Slags Præstetyper o.s.v." Videre turde jeg ikke gaa i en offentlig Udtalelse. Men 2 i dette private Brev vil jeg tilføje: "Og hvor kender jeg godt disse Typer, og hvor gør de dog Skade!" Det er forunderligt at se, hvor mange Præster der er, som kun forstaar Livet ud fra et ensidigt Trossynspunkt og som derfor ganske mangler Evnen til at tage Mennesker dér, hvor de er, og som ogsaa mangler Forstaaelsen for meget af den Kultur, der er fælles for os alle, hvad enten vi er kristne eller ej. Naar Præsterne er som Gaardbo og Stensballe, er det intet Under, at Kirken gaar tilbage. Derfor glædede jeg mig oprigtigt over Mads Vestrups 3 Strigetale, ligesom jeg i sin Tid glædede mig over meget i Professorens Piece2 (hvis Navn jeg i Øjeblikket ikke har præsent) selv om jeg naturligvis for det mestes Vedkommende maa foretrække "det samme paa en anden Maade".

Det er muligt, at de Sortseere har Ret, som tænker, at de Præster, der forbinder universel Kultur med den kristne Tro (det gør i mine Øjne hverken Stensb. eller Gaardbo) bliver færre og færre. Mit Personalkendskab til Danmarks Præster er ikke stort nok til, at jeg tør fælde Dom i Sagen, men blandt mine egne Samtidige, som er midt i Trediverne, kan jeg nævne 4 adskillige, som baade er kultiverede og ganske blottede for "Præstevæsen". Hvad jeg har ønsket at sige ved mit "Æsthetiske Forsøg"3 er derfor: Dette og meget andet lignende er en ensidig Skildring, hvor meget af det, der er med i Livet, ikke er kommet med i Bogen4. Har der i mine Ord været noget, der ikke har ramt sit Maal, vil jeg bede Dem tilgive mig med, at dette "Æsthetiske Forsøg" er mit første.

Deres ærbødige
O. Rothe

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Piece: sandsynligvis Kirken og dens Mænd, der udkom 7.2.1914. tilbage
[3] Æsthetiske Forsøg: artikel i Kirken og Hjemmet, 21.1.1917, s. 41-43, et blad som O. Rothe var redaktør for i 1917. tilbage
[4] Bogen: sigter antagelig til De Dødes Rige, hvis femte og sidste bind var udkommet 20.12.1916. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage