Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken v. Birkerød. 18. september 1924

Deres Erindringer en Hovedhjørnesten

Fuglebakken v. Birkerød 18/9 – 24.

Kære Pontoppidan!

Nu er det snart et År siden jeg var sammen med Dem i Solskinnet ved Svejbæk. I Vinterens Løb og i Foråret har jeg søgt Dem forgæves på Deres Bopæl en 5–6 Gange; tænkt mig, at De var ude at rejse. Een Gang løb jeg ved Børsen forbi Deres Frue, men kendte 2 hende for sent og havde ikke Tid til at stanse. Først nylig hørte jeg, at De i al denne Tid har været syg, plaget af Deres gamle Ansigtssmerter, og derfor holdt Dem for Dem selv. Hvor er det frygteligt – og dobbelt hårdt efter det fri Mellemrum. Jeg har i denne lange Tid tit tænkt på Dem, altid med Glæde over, at De nu endelig dog var rask; ingen Anelse har sagt mig andet, når jeg gik fra Deres Dør eller 3 kiggede fra Torvet over til Deres Vinduer. Så sløvsindet har jeg været, eller så optaget af mit eget – mine egne Plager. Dog er De den eneste, jeg af egen Drift har opsøgt i denne Tid; mit Helbred har været godt, men jeg har, af spildt Arbejde og mislykkede Forsøg på at få Arbejde, som jeg kunde leve af, været for nedslået til at se andre Mennesker end dem jeg var nødt til. Først nu i Eftersommeren havde 4 jeg et uventet, næsten utroligt Held, idet "Litterært Forlag", Frøken Maria Behrens – som jeg mindes, De talte om til mig engang – bad mig om en Bog og med Tak og kontant Betaling – trods mine Advarsler – modtog en Samling Artikler og Foredrag, mest af dansk og nordisk politisk Indhold. Ting, som jeg meget gerne vilde have samlet ud til en større Læsekres, men aldrig havde 5 tænkt mig, at nogen vilde bryde sig om. Jeg kan stadig ikke se andet end at dette er en meget uforsigtig Indledning af Foretagendet; men Frøken B. påstår, at et Flertal af de 5000 Abonnenter har stemt for en Bog af mig med i første Omgang, og hun mente ikke (som jeg), at det vil være dem en Skuffelse at få en af denne Art. Vel, det må hun om; jeg er dermed sluppet for strax at gå fra Hus og Grund 6 og har fået Samling på en for mig selv betydningsfuld Række af min spredte Produktion.

Hvad dette Forlags Arbejdsplan ellers angår, fandt jeg den glædeligt forstandig; et sikkert Salg, halvvejs privat, udenom Boghandlerne med deres urimeligt glubske Provision, det må, både for Forlag og Forfatter være den ny Vej. De gamle er ialtfald opslidt. Desværre har jo Forlaget 7 haft det Uheld i Starten, at en af Kompagnonerne udeblev med sin lovede Kapital. Frøken Behrens var, da jeg talte med hende forleden, særlig ked deraf, fordi det havde hindret [hende] i at opfylde sine Forpligtelser overfor Dem på Dagen. Nu har hun imidlertid andetsteds fået Erstatning for den udeblevne Del af Driftskapitalen og både vil og kan 8 betale hvad hun skal. Jeg håber da, at det går i Orden. For mig og sikkert for Størstedelen af Abonnenterne er Deres Erindringer en Hovedhjørnesten til begge disse Serier; falder den bort, kan det hele falde sammen. Og det synes jeg, vilde være Synd. Vi bør alle støtte en sådan Plan, det vi kan, for at give den en Mulighed. 9 Jeg beder Dem tilgive, hvis det det er næsvist af mig at skrive om dette. En brudt Aftale er brudt, hvor så Grunden til Bruddet ligger; og De gør med Deres Værk, hvad De selv vil; og jeg kan ikke svare for dette Forlags Soliditet med andet end et Indtryk af min egen Erfaring. Men jeg mener, at det vil være af almen Værdi, om det kan lykkes.

10 Godt, i alle Tilfælde, at De har kunnet arbejde trods Deres Sygdom! Vidste jeg, at det gik an, vilde jeg bede om Lov til at tage en Dag ud til Dem, når jeg nu rejser ud på nogle Ugers jysk Ferie. Det er et herligt Højland, De boede i, Gorm-Slægtens Kongelev; en af de solideste jyske Folkestammer. Skulde det 11 være, at De vil tage imod mig, kan et Brevkort nå mig Søndag på Egelund Skovridergård ved Fåborg, hvorfra jeg rimeligvis Mandag rejser til Dybbøl Præstegård ved Ragebøl, hvor vores ældste Datter f.t. er. Men jeg tør ikke vente det, og beder da Dem og Deres Frue modtage en hjertelig Hilsen fra os begge ved

Deres hengivne
Valdemar Rørdam