Dines Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 13. juli 1876

Henrik Glæde og Gavn af Schweiz

13de Juli [13.7.18761]

Min kjære Margrete.

Nu skal Du dog have et Ord fra Fader igjen med Hilsen fra os Alle. Vi have det godt paa Din lille Navne nær ude hos Marie; hun ligger med en Lungebetændelse og holder os om ikke Ængstelse for Livet saa dog en urolig Længsel efter at see hende bedre. Alle 3 Børn bleve daarlige efter Vaccination; de 2 Andre hoste endnu, men er dog ellers friske. – Henrik kom ind ad Døren i Tirsdags Morges med Dampskib fra Kjøbenhavn over Aarhuus: han var gaaet over Lybek, Kjøbenhavn (½ Dag) Aarhuus og hjem. Han er opfyldt af Schweitz, og jeg troer nok, at han 2 har havt Udbytte af Reisen baade Glæde og Gavn. – Fra Knud havde vi igaar det første Brev fra München; han havde det godt og stundede Syd efter med sit Selskab. Hans Breve skulle blive sendte som Henriks gjennem Erik til Dig. – Igaar vare vi 6 herfra i Viborg og havde stor Glæde af at overvære Mortens Ordination af Biskop Laub. Moder og Julie holdt godt ud. Inger, Mathilde og Hanspeter vare ogsaa med, og Morten var taget derop til Bispe-Examen 2 Dage i Forveien, havde leiet Værelser til os i Hotellet. Provst 3 Heiberg var der ogsaa med 2 Sønner, som ere Præster. Næst Hovedsagen, som krævede 3 Timer i Søndersogns Kirke til Intimation2, Ordination og Prædiken af en Landemods-Provst, besaae vi Domkirken, besøgte Kapellan Nielsen og Hustru og spiste hos Bispen (Morten og jeg) med omtrent 40 Provster og Præster, saa det kneb at komme med Toget Kl 8 hjem med de andre.

Morten og Julie ere glade ved at tænke paa den nye Stilling. Petra Marstrand har leiet en Bolig, som hun kalder god. De reise vist 4 til Helsingør i Overgangen til August Maaned for at begynde det nye Liv og Gjerning der. – Det gaar op og ned med vore Syge her i Byen. Fru Rosenørn er den Samme; ligesom den stakkels Hedvig, som jeg sidst besøgte paa Sengen. Fru Martens3 ligger mig nu ogsaa – og mulig allermest – paa Hjertet; hendes Liv er kostbart; hun er saa elskelig og elsket, men Haabet er svagt. Igaar blev Poul Rosenørn ægteviet (som Morten præsteviedes); det skete Vesterpaa4; de Nygifte komme nok her paa Løverdag til liden gjensidig Glæde for dem og de Gamle: det er trist. Og nu, Du kjære Barn! Farvel. Gudsfred i Hans gode Navn, hvis Haand bærer Dig!

Fader

 
[1] torsdag 13.7.1876 (jf. Poul Rosenørns bryllup). tilbage
[2] Intimation: indledende kundgørelse. tilbage
[3] Fru Martens: Anna Marie Martens døde 26.10.1876, 37 år gl. i Randers. Hun var gift med gæstgiver Johs. M. tilbage
[4] Vesterpaa: Poul Rosenørn, 25 år, byfogedfuldmægtig i Randers, søn af amtmand R. sst., blev gift 12.7.1876 i Harboøre med den 15 år ældre Christine Nikoline Mathilde Reimer, enke efter den i 1863 afdøde professor Michael Kall-Rasmussen. tilbage