Zakarias Nielsen til Henrik Pontoppidan
23. november 1917

Skitse til Wisbechs Almanak

23/11 17.

Hr. Henr. Pontoppidan!

Idet jeg bringer Dem min Lykønskning i Anledning af Deres nobelske Sejr, tillader jeg mig at spørge Dem, om De ikke kunde have Lyst til for en Gangs Skyld at skrive en lille Fortælling eller Skitse til Wisbechs Almanak, som jeg i en lang Aarrække har været Leder af. Almanakken kan ikke give noget stort Vederlag – lad os i dette Tilfælde sige en 8 Kr. pr. Trykside –, men jeg tænker ikke, at Honorar-Spørgsmaalet for Dem er Hovedsagen. Heller ikke kan jeg tro, at De vil lade Dem kyse af Navnet "Almanak", saaledes som visse litterære Snobber af det fine 2 Selskab. Jeg søger stadig at hæve "Wisbech" op i et Niveau, der kan gøre den værdig til Indgang i alle gode danske Hjem, og jeg har i Aarenes Løb haft Tilslutning af Forfattere og Forfatterinder som: Aage M. Benedictsen, Carl Ewald, Magd. Thoresen, L. Schrøder, Vilh. Andersen, Thor Lange, L.C. Nielsen, Blaumüller, Norman Hansen, Johs. Jørgensen, Alfr. Ipsen, P.A. Rosenberg, H. Søiberg, Marie Bregendahl, Fru Thit Jensen, Borchsenius, H. Hostrup s.m.fl.

Jeg tænker mig en lille Historie ell. Skitse paa en 5 à 10 Tryksider, jævn, læselig for det "store, brede Publikum", og jeg vilde være glad ved at modtage Manuskriptet inden Jul, da 3 vi paabegynder Sætningen af den ny Aargang (1919) allerede ved Nytaarstid.

Tør jeg haabe at faa et Par Ord som foreløbigt Svar?

Med venligst Hilsen og i Haab om et imødekommende Svar1

Deres ærbødige
Zakarias Nielsen

 
[1] Svar: kendes ikke; men må have været negativt, da HP ikke bidrog til Wisbechs Almanak siden 1892. tilbage