Robert Neiiendam til Poul Carit Andersen
Sendt fra Theaterhistorisk Museum, Christiansborg. August 1933 (ultimo august)

foragtende Ord om Scenens Krav

Theaterhistorisk Museum
Hoftheatret – Christiansborg.
[aug. 19331]

Hr Poul Carit Andersen,

jeg har faaet Deres Brev til Besvarelse og benytter for Nemheds Skyld Deres Papir.

I min Teaterhistorie2 III, 66 omtales "Hjemvé", og De kan vistnok faa den paagældende Censur af Molbech, saavidt jeg mindes var den ganske kort, at se ved Henvendelse i Rigsarkivet i originale Cens. fra 1878 og 79.

Iøvrigt er "Asgaardsrejen" nævnt i min Folketeatrets Historie3. Svagt, som det var i dram. Opbygning, trængte det særlig til Hjælp fra Teatrets Side, men her svigtede Ledelsen, idet man lod en ung, ikke talentfuld Skuespillerinde udføre den vigtige Hovedrolle; skønt hun havde en Talefejl. Det var Synd for Pontoppidans Værk. Det faldt, og jeg husker, at han udtalte nogle foragtende Ord om Scenens Krav.

Om "Thora v. Deken" kan jeg give den Oplysning, at Stykket i Stockholm gjorde langt større Lykke end i Kbhvn – et ualmindeligt Tilfælde. Det opførtes samtidig med Hjalmar Bergstrøms Død.

Længst vil af Pontoppidans svage Berøring med Teatret Novellen der blev til "den kgl. Gæst" holde. Det er et lille klassisk Arbejde, Børresen og Leopold der har udført. Tiden vil næppe besejre det.

Deres ærbødige
Robert Neiiendam

 
[1] sandsynlig datering; det udaterede brev er skrevet på det brev Poul Carit Andersen 15.8.1933 sendte til Direktionen for Det kongelige Teater:

Da jeg netop er ved at afslutte en Bog om Forfatteren Henrik Pontoppidan tillader jeg mig herved høfligst at henvende mig til den ærede Direktion. / Som bekendt blev Pontoppidans første Skuespil Hjemve indleveret til Det kongelige Teater i 80-erne men kom ikke til Opførelse. / Jeg tillader mig nu høfligst at forespørge om man kan opnaa Tilladelse til at se Arkivet fra den Tid angaaende Sagen. / Da Bogen skulde udkomme til Efteraaret, vilde det glæde mig meget at faa et gunstigt Svar.

Efter at have fået svaret skrev Carit Andersen 4.9.1933 til Neiiendam:

Hermed beder jeg Dem modtage min hjertelige Tak for det interessante og værdifulde Brev De var elskværdig at sende mig paa min Forespørgsel om Henrik Pontoppidan dramatiske Indsats. / Det var et Brev der bragte mig nye og udmærkede Impulser og jeg er Dem meget taknemmelig.

tilbage
[2] Robert Neiiendam: Det kgl. Teaters Historie 1874-1922, 1921-30, Bd. I-V. Bind III, 1878-82, udkom 1925. tilbage
[3] Robert Neiiendam: Folketeatrets Historie 1857-1908, 1918-19. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage