Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Busserupgaard pr. Espergærde. 17. juni 1911

Plagebrev

Busserupgaard pr. Espergærde
[lørdag] 17 Juni 1911

Kære Hr. Professor Brandes!

Nu maa De ikke blive vred paa mig. Jeg havde lovet mig selv aldrig at besvære Dem, men jeg har efter megen Omtanke bestemt mig dertil og Grunden er følgende:

Jeg agter at søge om Finanslovsunderstøttelse, og man har sagt mig oppe i Ministeriet, at en Anbefaling af Dem vilde have megen Vægt. Kan og vil De give mig en saadan? Jeg tror, at De nærer nogen Sympati for mit Forfatterskab, og at De vil gøre mig denne Venskabstjeneste. Foruden Dem har jeg tænkt at bede Pontoppidan om at yde mig den Støtte.

2 De kender vist det meste af hvad jeg har skrevet, men jeg nævner det her: Foruden nogle Noveller i "Tilskueren" følgende Bøger:

Sommernat
Den forbudne Frugt
Floden
Mor har Ret –d. kgl. Teater
Den gode Borgerd. kgl. Teater
Daniel Hertzd. kgl. Teater
Danas HaveDagmarteatret
Drømmend. kgl. Teater

Jeg har jo nu opgivet min Stilling ved Teatret og kunde nok trænge til nogen Støtte. Om jeg kan faa det er jo altid tvivlsomt og afhængigt af Ministeren (Appel) og Finansudvalget. 3 Men Kontorchef Frantz Dahl, der er en gammel Ven af mig, mente, at det ikke var usandsynligt og raadede mig til at gøre Forsøget.

Da dette skal gøres inden Udgangen af denne Maaned, og jeg gærne snarest vilde indsende min Ansøgning, beder jeg Dem gøre mig denne Tjeneste, skønt jeg ømmer mig derved. Men De kender selv en dansk Skribents Lod og forstaar, hvad en Smule Betryggelse betyder.

Tak for Billedet, De sendte mig. Jeg sender Dem en anden Dag et rigtigt Brev. Dette er mig en Overvindelse at skrive, derfor slutter jeg Plagebrevet med en hjærtelig Hilsen.

Deres hengivne
Henri Nathansen