Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Berzeliigatan 1, Göteborg. 19. november 1899

din Lykke Per verkligen en värre Udhaler

Göteborg (Berzeliigatan 1) den 19 Nov. 1899.

Käre vän, det var då uppfriskande att en gång få höra af dig. Och ett bref så fullt af goda nyheter! Så skall det låta! Och i den stämningen har du alltså skrifvit slutet på "Lykke-Per" IV. Jag gratulerar dig, och jag lyckönskar framför allt din hustru.

Jaså, jag hade verkligen skrifvit, att jag först skulle låta höra af mig från Grenna. Nu förstår jag, hvarför min fru hela sommaren – hvar gång jag hade en ledig stund – påminde mig om "brefvet till Pontoppidan". En åsna var jag, som icke skref; men jag arbetade så strängt, att jag var lycklig när jag fick kasta pennskaftet ifrån mig och så gick dag efter dag i väntan på det bref, som jag tyckte att jag först borde haft från dig. När jag nu hör, att din fru och du själf antagligen kommit 2 till Grenna, om jag lyssnat till min hustrus uppmaningar, gripes jag af bitter ånger. Jag tror nemligen, att om Ni kommit till Grenna, så hade Ni vid dethär laget icke bott i Snertinge utan i Grenna. Våninger fanns där att få, trakten är rent förtjusande vacker, hög luft, som skulla ha passet digdin fru och dig utmärkt (vi talade ofta om den saken, min hustru och jag!) och vackrare promenader, mera omväxling i vegetation, utsikter etc. har jag aldrig sett på någon fläck af jorden, där jag satt min fot. Alltså, nu vet du det! Och troligen taga vi i Oktober nästa år ett hus i besittning på 5 år, ett tvåvåningshus med trädgårdsland (blommor och fruktträd) 12 rum (inclusive 2 gästrum på vinden), hvilket, nyrepareradt, nymåladt och nytapetseradt betingar en hyra af 550 kr. om året. Skulle du icke också, händelsevis, ha lust på ett sådant hus? Jag tror, det finns flera i Grenna. (Reservation: möjligen tager sig palatset något ståtligare ut på papperet än 3 i verkligheten!).

I sommar lefde vi inackorderade hos en enkefru i den lilla staden och betalte 60 kr. pro persona hvar månad, för 2 rum och föda. Kosten var, naturligtvis, icke lukullisk, men det var i alla fall någonlunda närande husmanskost, och priset var ju billigt, eller hur? Hade bara det välsignade brefvet blifvit skrifvet, så kunde du och din familj ha åtnjutit samma förmåner. Men vi hade ju egentligen hoppats att få se Er båda hos oss som gäster i vårt eget lilla hus, och när den planen gick om intet, föll det mig icke in att det andra också kunde låta sig arrangera, som nödfallsutväg. Låt oss nu hoppas på nästa sommar – ty vi komma troligen att lefva där, inackorderade tills huset blir redo att mottage oss. Beträffande den utomlandsresa, som du talar om – så tror jag, att tiderna böra bli bättre innan vi komma så långt. Dock – ho vet. Det är ju nästan billigare att lefva i Italien t.ex. än här.

Först och främst måste jag nu få Struensee omvänd till Gud och afrättad. Sedan få vi se, hvad som kan resultera af slik nattmansgärning.

Skulle vi hamna i Grenna, har jag funderat på att antaga det välklingande namnet Grennander. 4 Och skulle Ni, mot förmoden, stanna i Snertinge, vill jag föreslå dig att antaga namnet Snerting. Henrik Snerting.

Den idyll, du skiserade i början af ditt bref, synes mig mycket lockande och skulle helt visst i ännu rikare mått kunna realiseras i Grenna.

Struensee II kommer härmedels. Blif icke förskräckt för volymen! Den tredje och sista skall bli betydligt mindre, hoppas jag. Emellertid gläder jag mig åt att nu snart få motta din Lykke Per. 3dje boken heter ju "Hans Kærlighed". Och i 4de tycks du redan ha fört honom in i en annan drottnings alkov? I så fall är han verkligen en värre "Udhaler" än jag föreställt mig honom – en ren Struensee! Jag hoppas att du också omvänder honom – i 7de boken?

Ja, nu får det vara nog för i dag. Helsa din hustru hjärtligt från oss båda. Skulle det bli någonting af med resan, som du spår, underlåta vi näppeligen att besöka Snertinge. Tills vidare få vi nöja oss med att få ett ord utbytt ibland pr. post, med helsningar från min hustru och ett varmt handslag från din gamle

tillgifna
Axel Lundegård