Carl Levin til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Gl. Strand 48. 6. oktober 1903

ordne Sagen i Mindelighed

[trykt brevhoved:]
Dansk Forfatterforenings
juridiske Konsulent
Overretssagfører Carl Levin
Gl. Strand 48
Kjøbenhavn K., d. 6/X 1903

Til Dansk Forfatterforening

Næst hermed at tilbagesende Herr Henrik Pontoppidans 2 Breve af 16. + 28. f.M. til Formanden1, skal jeg bemærke, at jeg ikke nogetsteds kan finde Noget om, at der skulde gjælde særlige Regler i Sverige om, at Enhver frit kan oversætte et dansk litterært Arbejde saa og saa mange Aar efter dets Offenliggjørelse uden at Forfatteren har autoriseret en Oversætter deraf. Jeg skjønner derfor ikke rettere, end at Hr. Pontoppidan kan sagsøge "Nya dagliga Allehande" i Anledningen af det Passerede.

Jeg vil dog foreslaa, at Herr P. først tilskriver Bladet, at han forlanger en Undskyldning 2 samt Honorar for sin Fortælling, og at den æ/ Forening først optræder, hvis det ikke skulde lykkes Hr. P. at ordne Sagen i Mindelighed.

Med Ærbødighed
Carl Levin

 
[1] Formanden: Karl Larsen, formand for Dansk Forfatterforening 1902-09. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage