E.A. Karlfeldt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Svenska Akademien, Stockholm. 9. november 1917

stått i tacksamhetsskuld

Svenska Akademien
Stockholm d. 9 nov. 1917.1

Författaren Henrik Pontoppidan.

Som jag genom telegram knapphändigt meddelat har Svenska Akademien tilldelat Eder och Karl Gjellerup innevarande års litterära Nobelpris. Det har varit Akademien en glädje att på detta sätt få ge ett uttryck åt den höga uppskattning av den nutida danska litteraturen, som redan länge gjort sig gällande i vårt land.

Enligt bestämmelserna skall priset tillsammans med de vetenskapliga Nobelprisen högtidligen 2 överlemnas här i Stockholm den 1 juni 1918. Det till utmärkelsen hörande penningbeloppet (som delas lika mellan pristagarne) innestår härstädes med ränta för pristagarnes räkning från den 10 december i år till överlemningsdagen. Kan festen på grund av tids förhållandena icke ega rum, kommer priset att nämnda 1. juni tillsändas Eder.

Tillåt mig, Herr Pontoppidan, att till dessa underrättelser foga en hjärtlig lyckönskan för min rent personliga del. Sedan unga år har jag stått i tacksamhetsskuld till Er manligt starka och beherrskade konst. Det har därför varit mig en tillfredsställelse att få deltaga i flätandet av 3 den lager2, som nu räckes Er över Sundet.

Med utmärkt högaktning
E.A. Karlfeldt.

P.s. Tack för nyss mottaget telegram.

 
[1] med kuvert oprindelig adresseret til: "Författaren Henrik Pontoppidan / Svendborg / Danmark". Svendborg er derefter overstreget og erstattet af "Snekkersten", hvorefter Snekkersten er overstreget og erstattet af "Wandalls Hotel / Svendborg". Det svenske frimærke med poststempel er fjernet ved afklipning. Poststemplet "Snekkersten 12.11.17" og "Svendborg 10.11.17 [eller 13.11.17]". tilbage
[2] flätandet av den lager: fletningen af den laurbærkrans. tilbage