Niels Jeppesen til Knut Ahnlund
Sendt fra Viborg. 19. februar 1956

Dedikation til Carl Ewald

Viborg 19-2-56

Hermed en enkelt Udtalelse i Brevene om "Isbjørnen". Om de andre to Spørgsmaal kan jeg kun give Meddelelser fra Samtaler, f. Eks. om den gamle Sømand, der havde læst Kirken og dens Mænd – og kun den af H. P., men den Historie kender De jo fra min lille Bog. Han kendte sikker kun Biskop Ostenfeld fra hans Broder Professor Ostenfelds Hjem; han var nemlig gift med den yngste af Henrik Pontoppidans Søstre Johanne P. 1896. Biskop O. deltog ikke i Presse-Diskussionen om "Kirken og dens Mænd"; den eneste Deltager, hvis Indlæg mishagede Pontoppidan absolut var Ostenfelds nære Ven og Efterfølger som Sognepræst ved Solbjerg Kirke paa Frederiksberg, var Hans Koch, Far til Professor Hal Koch, der er gift med den nuværende Kirkeminister Bodil Koch.

Ved min Gennemgang af de mange Breve i Dag fandt jeg en Mængde Ros af mine Bøger og Artikler samt en Harme over den Fortielse og Forvrængning, jeg har mødt, og over Forlagenes taabelige og kortsynede Adfærd og vort Klikevæsen. Alt dette har jeg saa at sige udeladt i min lille Bog ligesom de skarpe Angreb paa Skribenter som Karin Michaëlis og Harald Nielsen. De mange Opfordringer til at besøge ham og Meddelelserne om hans Hjem og hans og hans Hustrus Sygdomme og Spørgsmaalene om samme Ting hos mig og mine har jeg naturligvis heller ikke omtalt; men til Oplysning for Dem og Deres Bog har jeg afskrevet nogle Linjer fra hans sidste Breve om vore sørgelige Forhold under Besættelsen. Jeg tænkte ogsaa, De vilde sætte Pris 2 paa en lille Autograf af hans som Ejendom. Derfor har jeg hoslagt dette lille Kort fra 1940. I Gaar forærede en gammel Ven og Skolekammerat, en pensioneret Overkirurg her i Byen, mig "Den gamle Adam" i original Udgave fra 1895 med Dedikation til Carl Ewald.

Maaske kan De faa Brug for Udtalelserne fra Pontoppidan sidste Breve til Slutningsnoterne til Bogen.

Og nu vil jeg ønske Dem Lykke og Held med Arbejdet. Pontoppidan anerkendte min store Viden paa flere Omraader, især med Hensyn til Harald Kidde og Søren Kierkegaard. Hvad ved vi andre? spurgte han skamfuldt. De skal ogsaa have et lille Udklip fra de sidste Dage. Jeg faar intet for mine Artikler og betaler for mine Bøgers Udgivelse. Fra alle Sider bekæmpes jeg, fordi jeg siger Sandheden uden Personsanseelse. Det indbragte mig engang en kraftig Bebrejdelse fra en Kirkeminister, fordi jeg omtalte en Fejltalelse, han havde gjort sig skyldig i m. H. t. Salmeforfattere. Fejltalelsen var maaske nok mulig, men at bebrejde en Minister dette, maatte anses for en Forfølgelse. Jeg fik mig en billig Latter over denne Nar.

Og hermed de hjerteligste Hilsner fra Deres gamle Ven og Kollega, der glæder sig til Bogen om Henrik Pontoppidan.

Deres hengivne Niels Jeppesen