Thit Jensen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandvejen 38, Hellerup. 17. juli 1916

Fred og International Retsorden

Strandvejen 38 Hellerup
17/7 1916

Til Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

De har sikkert i Bladene set om den store Fredsdemonstration, som foranstaltes i alle neutrale Lande første August. Paa den danske Komités Vegne tillader jeg mig at spørge, om det ikke var muligt at formaa Dem til at holde et Foredrag om Fred og International Retsorden denne Dag? Stedet De kunde ønske at holde det, vil De maaske elskværdigst opgive, og vi vil ordne alt, enhver Udgift vil afholdes af os – jeg behøver sikkert ikke at sige, at det vilde glæde os ganske overordentligt, om De vilde give et imødekommende Svar.

Jeg tillader mig at vedlægge Resolutionen, der skal oplæses efter Foredraget, dog tør jeg maaske bede Dem ikke publicere denne før 1ste August.1

Jeg vilde være meget taknemlig for et telegrafisk Svar2, da Tiden er saa knap.

Paa den danske Komités Vegne
Thit Jensen Fenger.

 
[1] Fredsmødet afholdtes i Studenterforeningen på to-årsdagen for Verdenskrigens udbrud. Dirigent var borgerrepræsentant Rich. Krause (gift 4.5.1917 med HPs datter Johanne). Første taler var overretssagfører Gammelgaard, derefter talte Thit Jensen-Fenger om krigens rædsler og den skæve idealisme der ser heroisme i krigsbedrifterne. Til sidst talte pastor Sadolin. (Politikens referat 2.8.1916). tilbage
[2] Svar: kendes ikke. tilbage