P. N. Holst til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Enghavevej 61,4. 29. september 1917

ikke synge med i Koret

Enghavevej 61,4 B
29/9 17

Kære Pontoppidan!

Tak for Bogen, – som jeg modtog, mens vi laa i Forberedelserne til Hjemflytningen, der fandt Sted i Onsdags. Derefter har Hovedrengøring med Maleriophængning saavel som diverse Møder gjort mig ellers arbejdsledige Mand til en frygtelig optaget do. for nogle Dage! Derfor det sene Svar. Tak ogsaa for de gode Ord, hvormed Du konstaterer, at jeg har kunnet være og har været Dig til nogen Nytte med Gennemsynet! At Du gærne maa komme igen, saa ofte Du har noget paa Stabelen, behøver jeg ikke at sige Dig.

Det var ikke gode Tidender, dit Følgebrev1 bragte, og det maa være yderst trist saaledes at kvittere Hjemmet og drage ud paa det uvisse. Men vi har Lov til at haabe, at det kun maa være for et kortere Tidsrum. Din Kone har jo tidligere gentagne Gange vist, at hun kan komme over saadanne Sygdomsanfald. Jeg husker det fra saa langt tilbage som, da I boede i Snertinge.

Selv om Du nu ikke finder noget blivende Sted i København, kommer Du vel en Vending herind. Kunde Du saa ikke sé ud til os en Aften – eller en anden Tid paa Dagen, om det passer Dig bedre? Vi 2 har Telefon Vester 2463v. Det vilde være mig meget kært at faa talt med Dig en Gang, før Du paany falder ned i Provinsen, maaske endda langt herfra.

Hvis Du har savnet mig blandt Gratulanterne i Anl. af din 60 Aars Fødselsdag, saa bær over med mig! Jeg kunde ikke faa mig selv til at synge med i Koret, enten det nu maa kaldes for Særhed eller maaské kan fortjene en finere Betegnelse. Der er noget i mig, der krymper sig overfor den Slags. Jeg sendte Dig nogle venlige Tanker paa Dagen og opfriskede Mindet om vort mangeaarige Venskab, hvori der kun en eneste Gang, for vel ca. 3 Decennier siden, har været en Mislyd2 – ved min Skyld!

Paa snarligt Gensyn og med venligst Hilsen

Din gamle Ven
Peter Holst.

 
[1] Følgebrev: kendes ikke. tilbage
[2] Mislyd: på en sådan har vi ingen dokumentation. tilbage