P. N. Holst til Gustav Philipsen
Sendt fra København. 1. december 1892

første Gang hélt paa egen Haand

Kbh. 1/12 92.

Kære Hr. Philipsen!

Tak for Deres Brev1! Som De sér, har jeg stræbt hæderligt; de sidste 1½ Ark kom i Eftermiddags.

Da der har været meget at rette i medfølgende 2½ Ark, følger jeg Deres Opfordring til at sende Dem disse efter endt Korrektur, særlig da Pontoppidan har lagt mig de sidste Ark særlig paa Hjærte, fordi han har skrevet dem i Hast. Mange Aars Korrekturlæsning har ganske vist gjort mig ret fortrolig med Pontoppidans Stil, men det er første Gang, at jeg hélt paa egen Haand har taget mig af saa stor en Del af en Bog.

Maa jeg henlede Deres Opmærksomhed paa følgende Steder, hvor jeg ikke har rettet, skønt de efter min Mening kunde være bedre.

Side 309 Linje 3 fra neden. "at man ventede, han vilde tage Ordet."

Side 333 Linje 3 fra oven: "Det var en af Faderens Skrivelser paa et stort Ark Papir,"

2 Side 337 Linje 1-2 fra neden: "ud til Skibberup Kirkegaard for at sige Farvel til … og til sine Svigerforældre." Disse findes jo dog ikke paa Kirkegaarden.

Side 340 Linje 1 fra neden: "Hun havde kunnet overfaldes." Vilde ikke noget som: "Af og til havde hun haft en Følelse af, at" lyde bedre, selv om det savner det pludselige, der antydes gennem "overfaldes"?

Overfor de af mig foretagne Rettelser beder jeg Dem gaa frem med nænsom Haand. Jeg føler mig temmelig overbevist om, at de saa godt som alle vilde være bleven accepteret af H.P., om de, som ellers, var kommen til ham i en Henstillings Form.

I det hele har Korrekturen over "Det forjættede Land", særlig, hvad Ortografien angaar, ikke været let; da Pontoppidan har haft Arkene senere end jeg, véd jeg saa lidt om, hvad han har ændret, ligesom jeg paa mange Punkter først sent har opdaget de Forandringer i Retskrivningen, han har ønsket gennemført her. I Muld er Retskrivn. ganske anderledes konsekvent og gennemført.

3 Hvis De mener det heldigt, at jeg læser 3die Korrektur paa disse Ark, er jeg selvfølgelig til Tjeneste, og længe skal det ikke staa paa; men det er sagtens ikke nødvendigt.

Med venlig Hilsen

Deres
P.N. Holst.

P.S.
Det falder mig pludselig ind, at "Familje", som jeg adskillige Steder har rettet dette Ord til i medf. Ark, vistnok rettere burde have beholdt i'et. Men huske det bestemt kan jeg ikke. Kunde De ikke bede Korrektøren hos Thiele sé dette Ord efter i de første Ark af Bogen.

P.H.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage