Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
20. juli 1912

fuld dansk Sommer

Victoriabad1. 20 Juli 1912.
Haderslev.

Kære Henrik Pontoppidan

Under Akkompagnement af et Tordenvejr og med Sol paa Næsen, siddende under et blomstrende Lindetræ og med en kraftig Vind fra Østersøen eller vel rettere Lillebælt ret ind i Ansigtet. Saaledes har jeg opdaget, at man udtrykker sig i den moderne Stil. Der skal ikke mere være hverken Subject eller Verbum, navnlig det sidste er en ganske forældet Sætningsbestanddel. I Billedet mangler dog endnu det vigtigste: Fluer i Hovedet, paa Hænderne, paa Halsen, allevegne hvor en Flue kan sætte sig.

Som De ser, har vi altsaa nu besat hver sin Yderpost af det tyske Rige. Det vilde have interesseret Bismarck at høre, at der saaledes ved hver af Grænserne sad et Medlem af 2 en af de undertvungne Nationer, thi han paastod altid, at Fjenderne sad lurende paa det tyske Riges mange Grænser. Jeg skriver imidlertid ikke, for at diskutere Bismarcks Politik, men for at opfylde et afgivet Løfte, nemlig at lade høre fra mig fra min Sommerresidens. Og navnlig for at lokke Dem til at øve Gengæld og fortælle om Sommeren i Schwarzwald.

Her er jo fuld dansk Sommer. Sørgeligt nok, det forekommer mig, at den danske Natur og det danske Landskab intetsteds udfolder sig saa frodigt og for en Dansk fortroligt som netop her paa disse Egne hinsides de sorthvide Grænsepæle. De skulde have set Gærderne, da jeg for 14 Dage siden kom herover, hvor de stod og blomstrede og duftede af Hyld, vilde Roser og Kaprifolier. 3 Nu er det især de halvt gulnede Hvedemarker med deres Mængder af Valmuer og de andre tunge Kornmarker, der i Læ af Skovene og Hegnene bidrager til at give Landskabet dette Præg af tung dansk Fedme.

Stedet, hvor jeg boer, ligger ude ved Kysten, omtrent hvor Lillebælt gaar over i Østersøen. Kysterne af Fyen og Als ligger saa fjærnt, at de kun lige skimtes ude i Horisonten. Derved faar man Indtrykket af, at være ude ved det aabne Hav. Om Natten underretter en skarp Kanonade og mægtige Skær paa Ruderne af elektriske Lyskastere En om, at "Tysklands Fremtid ligger paa Havet"2. Jeg har været her i 14 Dage og paa Tirsdag den 23de rejser jeg lidt sydligere i Landet til et Sted ved Aabenraa 4 Fjord√. Fra denne Dag at regne og indtil Ugens Udgang kan et Brev træffe mig under Adresse: Elisenlund3 pr. Apenrade. Derefter gaar jeg over paa Vestkysten og gør en lille Rejse gennem Marsken: Tønder – Husum – Tønning og længere ned ad Elben til.

Posten gaar, jeg maa slutte i største Skynding. Hilsen til hele den Pontoppidanske Koloni i Schwarzwald. Sie lebe hoch!

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Victoriabad: et nu forsvundet badehotel på Kelstrupstrand sydøst for Haderslev. tilbage
[2] Tysklands Fremtid…: Tyskland havde siden 1898 oprustet sin flåde i overensstemmelse med kejser Wilhelms løsen: "Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser". tilbage
[3] Elisenlund: Eliselund, nu forsvundet hotel ved Hostrupskov sydøst for Aabenraa. tilbage