Frederik V. Hegel til Alexander Kielland
17. december 1886

Ting han ikke kjender


Kielland.
17/12, 86

Igaar havde jeg den Glæde at modtage Deres venlige Brev. Jeg ser deraf, at De i nogle Dage har været i trist Humør. Det er naturligvis paa Grund af det daarlige Vejr; men navnlig paa Grund af Deres elskv. Hustrus Fraværelse, thi det maa jo være trist at gaa der. Nu haaber jeg, at Vejret er bleven godt, og jeg haaber Jeg haaber, at De nu atter er Dem Selv: glad og tilfreds. I modsat Fald skal jeg give Dem et godt Raad: skriv en ny Bog til Udg. i Foraaret; saa det er et ypperligt Middel til at holde Humøret oppe. –

Jeg er meget ilde ved, at jeg ikke har sendt Dem de 600 Kr. for Decbr. før nogle Dage ind i Decbr. Maaneden, og derved maaske bragt Dem i Forlegenhed. – For om muligt at gjøre min Fejl god igjen sender og fordi Julen, som kræver extra Udg., staar for Døren, sender jeg Dem allerede idag for Januar, og dennegang og fremdeles i rede Penge, som nok er en Smule dyrere; men som saa er lettere for Dem at komme til Rette med.

[afsnit vedr. det kgl. teaters afregning for Kiellands lystspil "Tre Par"]

Ibsens Rosmersholm synes ikke at ville faa den sædv store Afsætning en ny Bog af ham plejer at have. Navnlig fra Christiania hvorfra den ene Bogh. efter den anden anmoder mig om at tage tilbage hvad de have faaet i f. Regning. Morgenbladets Anm. har efter Sigende betaget Folk Lysten til at læse Ibsens ny Skuespil. Det ser ud til, at Lies Bog Fortælling vil blive den egentlige Julebog.

Det er ganske vist ikke nogen heldig Bog1, den kjære Pontoppidan iaar har leveret√. Han er deri√ kommen ind paa Ting, han ikke tilfulde kjender; men De kan være sikker paa, at han nok tager sig op igjen. Han har nylig faaet sig en lille Søn2, hvorover han er i den syvende Himmel. Han bor ud Hans næste Bog bliver en ny Række Landsbybilleder og saa en Fortælling "Bonden i Firserne". – Deres gamle Ven√ Drachmann skriver paa en større Fortælling. – Han kommer sjelden til Byen og siden Foraaret have vi her kun set ham en enkelt Gang. – Schandorph talte jeg med forleden; fra baade ham Hos Schandorphs er alt ved det gamle.

De erindrer jo nok, at jeg af Theatret laante Manuskr. til "Tre Par" til at sætte efter, imod at levere det tilbage naar det var benyttet, og dette gjorde jeg. Men saa kom J. Collin og sagde, at De havde foræret ham det og bad sig det udleveret, hvad jeg jo ikke kunde, selv om jeg havde havt det, da det er Theatrets Eiendom. Dette sagde jeg ham, og vil nu fortælle Dem det, for at De kan være inde i Sagen.

Med de bedste Ønsker om en rigtig glædelig Jul for Dem, Deres Frue og Børn og med de venligste Hilsner fra os Alle, er jeg

Deres
[Fr. V. Hegel]

 
[1] Bog: Mimoser, der udkom o. 1.12.1886. tilbage
[2] Søn: Hans Broby Pontoppidan, født 28.10.1886 på Havreholm. tilbage