Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 11. juni 1935

Samfølelsen hos de to Søstre

11. Juni 35

Kære Pontoppidan. – Det var en Overraskelse – Søndagsbrevet1 – af de rare – Tak for den! Jeg hade gaaet i lang Tid og syntes, at det var en Evighed, siden vi sidst hade vexlet Breve, og jeg hade hver Dag tænkt paa at sætte mig til at skrive, men det var kun smaa Samvittighedsnag, der kom ud deraf, og dem faar De jo først herved lidt at vide om. For Resten har jeg samme Undskyldning for Undladelsen som De – ogsaa for mig er Synet nu saa svækket, at det volder mig Besvær baade at læse og at skrive – jeg maa ta det i smaa Doser, og de tar efterhaanden mere og mere af eller skulde helst gøre det for at spare paa Seevnen, men det er det nu ikke saa let at gennemføre, naar Evnen ikke selv siger Pas! Hvad den for Resten gerne gør, naar jeg har læst nogle Spalter af Avisens forbandet spinkle og slet trykte Sats – men jeg siger som De: man er da nødt til at følge med i hvad der sker i disse urolige Tider. – Men Synet er ikke det eneste, det gaar tilbage med – Kræfterne i Almindelighed synes at gaa samme Vej. Jeg har en Fornemmelse af, at jeg er blevet ikke Maaneder men Aar ældre, siden jeg fyldte de 90. Jeg bryder mig ikke mere om at gaa mig en Tur end ikke rundt i Haven – gør det egenlig kun eller som oftest, naar Frk. Pansch opfordrer mig dertil, sidder heller stille i min Stol i min Krog ved Siden af Skrivebordet med lukkede Øjne og tænker over min daadløse Tilværelse i Nutiden eller paa en eller anden Oplevelse i Fortiden og glider saa ikke saa sjelden over i en lille Lur, indtil en dæmrende Syndsbevidsthed om at jeg driver den af paa utilladelig Maade vækker mig og faar mig til at ta fat paa et eller andet, hvoraf der dog ikke kommer noget ud. Det er Oldingeliv jeg lever, og saa synes jeg dog, at det er ganske latterligt, naar jeg, som forleden, ser mig benævnt "gamle Galschiøt" i "Politiken" – da kippede2 der virkelig en Følelse af Ungdom i mig som Protest. Det var meget kuriøst! Bare jeg kunde læse helst fra Morgen til Aften.

2 Det glædede mig at læse om Fru Krauses Besøg og om Samfølelsen hos de to Søstre. Jeg har kun en Gang været sammen med Fru Krause, men fik da et stærkt Indtryk af hendes Livfuldhed, saa jeg forstaar, at hun maa live godt op i Deres stilfærdige Hverdagsliv og naar hun saa tilmed sekonderes af Else! Gid De snart igen maa faa et af hendes kærkomne Besøg. I min Tilværelse har Olga nogle Dage lyst lidt op – et blidere Maanelys i al Stilfærdighed, og saa har jeg haft Søndagsbesøg af hendes Døtre og af de Lorenzenske Sønner, hvad der jo altid befolker og bringer Liv i Huset; idag er Frk. Pansch og jeg alene, og vi har just besørget vor obligate Spaseretur 3 Gange rundt i Haven – min daglige Motion og som oftest min eneste. Ja Haven er for Tiden køn med stadig lyst Bøgeløv og blomsterrige Tjørne og Sirener, men det er køligt og i min Stue fyres der i Kakkelovnen. Jeg haaber da, at det blir til noget med Deres Besøg her i August. Fru Lassen bor nu i det gamle Hus; men det er Aftalen, at hun forlader det 6te Aug. Saa skal der gøres rent og ordnes lidt om, men fra Lørdag den 10. antar jeg, at Huset kan staa parat til at modta Dem og Frk. Larsen. Vil hun forinden en Dag komme og besøge os, er hun velkommen. Og saa skal vi to prøve, hvordan det vil gaa med vore Spasereture. Ifjor følte jeg mig som den overlegne i den Sport – det vil jeg næppe kunne iaar. Men aandeligt tror jeg ikke, jeg er gaaet slet saa meget tilbage, saa vi skal nok faa nogle hyggelige og fornøjelige Meningsudvexlinger. Og saa skal vi ogsaa sammen tømme nogle af de gode Flasker, som Kjær & Sommerfeldt3 begavede mig med til min Fødselsdag. Og vi skal se at faa Vilh. Andersen med engang og maaske ogsaa Henri Nathansen, dog ikke samme Gang. Det er skam gode Vers Nathansen offenliggør i "Politiken". De er bedre end Johs. V. Jensens Rytme-Prosa. Hvordan gaar det med Deres Møde med Dem selv – skal det denne Gang fuldføres paa Reberbanen? Jeg har intet læst af alt det, jeg gerne vilde. Jeg nøjes med nogle Sider ad Gangen i Wendts og Engelstofts tørre men paalidelige "Danmarks politiske Historie fra Freden i Kiel til vore Dage4" en Læsning, man blir mere nøgtern end egenlig romantisk af.

Skriv snart igen til

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Søndagsbrevet: kendes ikke. tilbage
[2] kippe: d.v.s. gibbe el. gippe. tilbage
[3] Kjær & Sommerfeldt: kgl. hofvinhandler, grundlagt 1875. tilbage
[4] Danmarks politiske Historie ...: udkom 1933. tilbage