Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 16. november 1927

Fangens er det fornuftigste og rigtigste

16 Nvbr. 27

Kære Pontoppidan.

Jeg sender Dem her en Anmeldelse1 af "Mands Himmerig", som har staaet i "Tidens Tegn" og som De maaske ikke faar ad anden Vej. Det er jo ikke Skik, at Redaktioner sender Forfatterne sligt. Jeg fik den gennem Collett Vogt, der selv hade skrevet en Anmeldelse2, som jeg imidlertid maa ha forlagt; jeg kan i Øjeblikket ikke finde den. Den var meget anerkendende uden at indeholde noget særligt. Derimod synes jeg, at Fangens er værd at læse. Det er det fornuftigste og rigtigste, jeg endnu har set paa Tryk om Bogen. Det skal interessere mig at høre, hvad De selv mener derom. For Resten har jeg nok kun læst, hvad Poul Levin skrev i "Tilskueren". Og det var jo meget net. Jeg tror, det for "Mands Himmerig" i høj Grad vil gælde, hvad De engang sa om – jeg tror, det var "De dødes Rige" – at den vilde 2 blive bedre forstaaet og mere paaskønnet naar der var gaaet Aar end lige i første Øjeblik. Man skal ha Sceneriet mere paa Afstand, Baggrunden mere fortonet for at Figurerne ret kan komme til at virke som de skal, blive typiske og tidsprægede.

Tak for sidste Brev. Situationen er og blir altsaa omtrent uforandret for Deres Vedkommende, og nu det er blevet væmmelig Vinter, har De næppe Lyst til at gaa ud af Hulen. Collett Vogt er for Tiden paa Montebello (Sukkersyge) og jeg ser ham jævnlig. Han har ganske morsomme Historier bl. a. om Georg Brandes, som han var sammen med i Carlsbad, men han snakker saa norsk og saa hurtig, at jeg er ganske udmattet, naar jeg – med Haanden bag Øret – har anstrængt mig for at høre, hvad han siger. Han har for Resten levet de 2-3 sidste Aar i Tyskland og er meget imponeret af den tyske Energi-Udfoldelse. -

Her i Huset staar alt vel til. Gid De kunde sige det samme om Dem selv og Deres. Hils Deres Kone hjerteligst og ogsaa Einar og Else, der forhaabentlig nu er helt flink igen.

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Anmeldelse: af Ronald Fangen, Tidens Tegn (Oslo) 12.11.1927; vedlagt brevet. tilbage
[2] Anmeldelse: i Dagbladet (Oslo) 1.11.1927. tilbage