Benny Dessau til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Tuborg, Hellerup. 4. april 1924

Hr. B.s Brutalitet

Benny Dessau Tuborg
Hellerup 4/4. 24.

Kære Hr. Pontoppidan!

Hjertelig Tak for Deres Brev1 og for Deres og Deres Frues Lykønskning. De har ganske Ret i, at det er en tvivlsom Glæde at overtage Stillingen som Formand i Industriraadet2, men som Forholdene havde udviklet sig, syntes jeg, at jeg burde gøre det. Jeg vil ikke nægte, at en medvirkende Grund var, at jeg var overbevist om, at jeg derved krydsede Hr. B's Planer3. Med ham er jeg vist neppe færdig endnu; dertil er hans Had til mig vist for stærkt.

Ja, det var utroligt, at man kunde sætte ham ind i Kommissionen4; det skyldtes kun 2 en vis Ministers5 Hang til at lefle for Publikum; man har sikkert ogsaa senere√ fortrudt det. De to andre Medlemmer har haft svære Kampe at bestaa med ham, men har i mange Tilfælde maattet give efter for hans Brutalitet.

Min Kone og jeg har ofte talt om, hvor kede vi var over, ikke at have seet Dem og Deres Kone i saa lang Tid. Vil De ikke snart glæde os med et Besøg?

Jeg haaber paa en noget roligere Tilværelse i den nærmeste Tid end den jeg har haft paa det sidste, og jeg vil derfor blive meget glad ved om De en Dag vilde lade os vide, at De have Lyst til at besøge os.

Med venlig Hilsen fra min Hustru og

Deres hengivne
B. Dessau

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Formand i Industriraadet: Industriforeningen holdt sin årlige generalforsamling 28.3.1924, hvor den fungerende formand, dir. Dessau rettede et skarpt angreb på prof. L.V. Birck:

Hvad i øvrigt angaar Udtalelserne om mig i et af Prof. Bircks Bilag til Bankkommissionens Beretning, ønsker jeg kun at sige: Jeg nedværdiger mig ikke til at imødegaa denne forvirrede Antisemits perfide Fremstilling vedrørende mig. Naar man, som jeg, i den sidste halve Menneskealder, i Tide og Utide, har været Genstand for hans ubeføjede og personlig hadske Angreb i Avisartikler, kan man ikke være i Tvivl om, at hans sidste Angreb er ført ikke mindst for at tilfredsstille privat Hævntørst over det lidet Held, han har haft med sine tidligere Angreb.

Den 1.4.1924 valgtes Dessau med stort flertal til formand, hvilket blev taget som en tilkendegivelse af at foreningen som helhed intet hensyn tog til Bircks skriverier. (Politikens reportage.) tilbage
[3] Hr. B.: professor, dr. polit. L.V. Birck (1871-1933). Birck var erklæret antisemit og havde i mange år skrevet hadefulde artikler mod jødiske erhvervsledere, deriblandr Dessau og især Glückstadt fra Landmandsbanken. tilbage
[4] Kommissionen: Bankkommissionen, der nedsattes 21.9.1922 umiddelbart efter Landmandsbankens krak. Dens medlemmer var prof. Birck, bankinspektør Green og landsdommer Rump. Kommissionens beretning fremkom i januar 1924. tilbage
[5] en vis Minister: formentlig Svenning Rytter (1875-1957), justitsminister i regeringen Neergaard. Birck lækkede fortrolige bilag til bankkommisionens beretning til Rytter, der brugte dem i folketinget mod oppositionen. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage