Sophus Claussen til Peter Nansen
Sendt fra Nyborg. 26. marts 1890

altid gør han det galeste!

Dyrehaugegaard, Nyborg, 26/3 90

Hr. Redaktør Nansen!

Afdød fra den skrivende og læsende Verden føler jeg endnu en Gang Lyst til at se nogle Linier af mig selv paa Tryk og sender her et Digt, som til Forundring for mig selv er bleven politisk eller saadan noget. Jeg ved bestemt, at De og Publikum vil sige: „Naa der har vi ham igen fra en ny Kant, men han ligner saamænd sig selv: - altid gør han det galeste!" Hvis De alligevel vilde indrømme det galeste en lille Plads i "Dagens Krønnike", vilde jeg blive glad derfor. Jeg har jo dog ikke naaet Støvets Aar endnu; jeg glæder mig ved ethvert Tegn, som beviser, at jeg endnu er levende.

Hilsen!

Deres hengivne

Sophus Claussen

Jeg turde ikke bede Dem vise mig den store Tjeneste at opgive mig Bangs Adresse. Han har i tre Maaneder fartet Verden rundt med en Pakke Digte af mine. Nu vilde jeg nok selv have dem at ruge over. Jeg selv forstaar dog bedst mine Hieroglyfer.

Hvis Dagens Krønnike kan bruge „Cæsarer", kan jeg maaske selv faa Korrektur tilsendt?

S. Cl.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage