C.P.O. Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Askov Højskole. 22. november 1930

den dansk-sydslesvigske Sag

[påført med fremmed hånd:] 22/11 30

Hr. Forfatter Dr.phil. Henrik Pontoppidan.

Jeg beklager meget at De ikke allerede har faaet Korrekturen tilsendt. Jeg har meget bestemt gjort Deres Ønske gældende i Flensborg. Dagen efter at jeg havde sendt Deres Bidrag derned ringede E. Christiansen1 mig op og meddelte mig at Pagineringen paa Deres Ms. begyndte med Side 12 og var urolig i den Anledning. Jeg meddelte ham at Ms. var intakt som jeg havde modtaget det fra Dem.

Vi er for Øjeblikket i Forhaanden med Breve fra Landsmænd og jeg er 2 netop i Færd med at udsende en lille Skrivelse til Bidragyderne om at bære over med os, om der gaar lidt Tid hen før "Brevene" fremkommer.

Der er vist en Trofasthed til at indfri de givne Tilsagn som har overgaaet alle mine Forventninger og en Redebonhed fra den forskelligste Side, der har været den største Opmuntring for alle os der har haft med den flensborgske Sag at gøre.

I Stedet for at komme i Forlegenhed ved ikke at kunne indfri vore Løfter er vort Foretagende lykkedes takket være de store Reserver Fl. A. øjensynlig raader over iblandt Forfattere, Videnskabsmænd, Lærere og lign. – eller rettere 3 den dansk-sydslesvigske Sag.

Tak derfor fordi De endnu har et Bidrag i Behold. Jeg har meddelt E. Christiansen mit Ønske om at Deres første saa snart som muligt maa fremkomme.

Med ærbødig Hilsen.


Askov Højsk. 22 Nov 1930.

Deres
CPO Christiansen.
 
[1] E. Christiansen: redaktør af Flensborg Avis. Se Pontoppidans brevveksling med ham. tilbage