Henrik Cavling til Henrik Pontoppidan
20. december 1904

til sin bedste Venner


strængt privat.
d. 20 Dcbr. 1904.

Kære Ven!

Tak for Dit Brev. Dog det, jeg vilde tale med Dig om, er vist afgjort inden den Tid, da vi nu skal mødes, ja maaske afgøres det i Morgen, og en Samtale forinden kan da ikke finde Sted. Sagen er jo, at jeg har opsagt min Stilling ved "Politiken" fra 1. Januar, og fra 1. April havde jeg√ tænkt selv at paabegynde Udgivelsen af nyt Blad. Penge er tilstede i rigelig Mængde, og af Mænd, 2 der knyttes til Foretagendet, skal jeg blot nævne N. Bransager1 (som politisk Leder), Dr. Vilh. Andersen og Dr. Poul Levin (for Teater og Literatur), og om dem de fleste yngre Forfattere, Aakjær, Johannes V. Jensen, Mylius Erichsen, Louis Levy etc, samt endelig de smarteste Journalister her i Byen; for Sporten f. Eks. J.P. Müller2, Forfat. af "Mit System". Under dette er nu "Politiken" kommet med Tilbud, som jeg gærne havde hørt Din Mening om. Vi skulde i Stedet for at 3 grunde det ny Blad gaa ind i "Politiken" med vor Kapital og med den ny Kraft. Der skulde med andre Ord skabes et Systemskifte med ny Mænd (ogsaa Redaktør) og ny Aand. Det er i et saadant alvorligt og afgørende Øjeblik, at man vender sig til sine bedste Venner for at få deres Mening, og derfor vendte jeg mig til Dig. Nu er det vist for sent. Men hvad der end sker, saa løber jeg an paa Din Sympati under ny Forhold. Jeg har jo ganske vist ikke tænkt paa nogen direkte Bistand fra 4 Din Side, for Du er vel ganske optagen af Din Forfattervirksomhed, men jeg vilde vide, om vi kunde regne paa Dit Bifald.

Men om alle disse Ting kan man ikke udtale sig i et Brev. Jeg maa da supplere det efter Ferien, selv om gjort Gærning da ikke længer staar til at ændre. –

– Det er et fattigt Vederlag Du faar for "Lykke Per"! Men "London" vil nu blive Dig tilsendt, med Rejse. Maaske kan vi gøre Turen sammen. Venlig Hilsen til Fru Pontoppidan og med bedste Ønsker om en glædelig Jul!

Din hengivne
Henrik Cavling.

 
[1] N. Bransager: (1873-1915) journalist og radikal politiker. tilbage
[2] J.P. Müller: (1866-1938) gymnastikpædagog og sundhedsapostel. Hans bog Mit System udkom 1904. tilbage