Jørgen Bukdahl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Askov. 15. februar 1931 (omtrentlig datering)

ind paa Finansloven

pt. Askov, Vejen
[ca. 15.2.1931]

Kære Hr. Dr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Nytaarskort. –

Det er med nogen Beklemmelse, at jeg skriver dette Brev, da jeg gerne vilde bede Dem om nogle Linier til Anbefaling, om det var mig muligt at slippe ind paa Finansloven1. Min meste Tid stjæles af Journalistik og Foredrag. Jeg vilde gerne have Ro til mine Bøger. – Men da jeg som Dialektiker ikke er Partigænger, hverken aandeligt eller politisk, har det været vanskeligt for ikke at sige umuligt at interessere Staten for mine Ting. Jeg er ikke just Digter, just heller ikke Videnskabsmand, men noget midt imellem, Kritiker og Aandshistoriker. Og som Aanden er saadanne hjemløse i disse Tider. – Jeg har klaret den og reddet min Uafhængighed 2 gennem Foredrag og Journalistik. – Men det stjæler Tid og Kraft. –

Nu vil jeg prøve et Korstog mod Staten, og Finanslovens hellige Grav. – Angaaende Aandsliv er Borgbjerg2 Cerberos3 dér. For at slippe helskindet forbi ham vilde nogle Linier fra Deres Haand være mig til stor Nytte.

Med Hilsen
Deres ærbødige
Jørgen Bukdahl

 
[1] Finansloven: Jørgen Bukdahl blev først optaget på finansloven for 1935-36 og da som ikke-skønlitterær forfatter med 540 kr. i fast årlig understøttelse. (Kilde: Rigsdagstidende). tilbage
[2] Borgbjerg: socialdemokrat, undervisningsminister 30.4.1929–4.11.1935 i Staunings regering. tilbage
[3] Cerberos: en trehodet hund der i græsk og romersk mytologi vogter indgangen til Hades, dødsriget. tilbage