Einar Brünniche til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksholms Kanal 20. 24. marts 1912

svigermoder bukket under

Dr. Einar Brünniche
Frederiksholms Kanal 20.
Kjøbenhavn.
24-3-1912.

Kjære hr. Pontoppidan.

I det brev1, De ved nytaarstid var saa elskværdig at sende min hustru og mig, udtalte De haabet om, at vi i 1912 maatte være forskaanet for saadanne sorger2, som de foregaaende aar havde bragt os. Desværre er dette ønske ikke gaaet i opfyldelse, idet min svigermoder3 omsider er bukket under. 2 Hun døde stille efter blot et par dages sengeleje, uden egentlig sygdom; hun mistede bevidstheden og gled stille ind i døden. Om end dette gik hurtigt, kom det os dog ikke overraskende, thi saavel sidste sommer som hele vinteren har vi fundet hende meget skrøbelig og tænkt, at det snart maatte stunde mod afslutningen. De véd, at min hustru var nøje forbunden 3 med sin moder, og det vil for hende være et stort savn ikke at have hende at hygge om, og det er heller ikke let for hende at opløse resterne af det smukke barndomshjem.

Jeg sender dette brev til Wiesbaden i haab om, at det maa komme Dem i hænde enten dér eller andetsteds, hvor De nu maatte færdes. Vi haabe, 4 at saavel De som Deres frue har haft godt af badene i Wiesbaden, og vi sende Dem begge vore hjærteligste hilsener.

Deres hengivne
Einar Brünniche

 
[1] brev: kendes ikke. tilbage
[2] sorger: svigerfaderen, tobaksfabrikant og kunstsamler Heinrich Hirschsprung døde 8.11.1908 og svogeren, forlagsboghandler Aage Hirschsprung døde 13.12.1909. tilbage
[3] min svigermoder: Pauline Hirschsprung, født Jacobson, der døde 7.3.1912. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage