Georg Brandes til Henri Nathansen
27. juli 1912

I Grunden er ogsaa jeg ret lykkelig

27 Juli *121

Kjære gode Mand

De er en sand Enthusiast – for Goethe og Undertegnede. Jeg er lidt stolt af at da Fru Jacobsen2 nylig skrev til mig: "jeg siger ikke som Goethe: Das Leben ist der Güter höchstes nicht" saa svarte jeg: "Jeg kan ikke tro, den Linje er af Goethe, den har ikke hans Jambes Melodi, og selv i en opdigtet Persons Mund ligner den ham ikke. Den klinger mere som Schiller, til hvis Livssyn den passede". Nu blev ved min Flytning min "Schiller" i Havnegade, saa jeg har i nogle Aar ikke havt ham i min Haand. Men jeg skrev: det kunde f. Ex. staa i Wallenstein.

Og virkelig fandt hun Verset3 i Schillers Wallenstein.

Nu har jeg pralt.

De mener, jeg var en flink Fyr som ung. Ak, at jeg kunde komme ud over den Ungdom. Véd De, hvor mange unge Kvinder der nu under denne Sygdom har tilskrevet den elendige Olding de ømmeste Breve, de virkelig ømmeste – jeg regner ikke den 2 egentlige med – tretten – siger og skriver tretten. Det er lidt rigeligt; og kunde indbilde den hæder- og tornekransede Olding, at han ikke er helt aflægs endnu.

Hvad han heller ikke er. Langtfra.

Jeg ligger endnu fordi Lægen fraraader endnu at staa op. Ellers er Betændelserne nu tilsyneladende slukt. Men for at de ikke skal tændes igjen – hvad de saa ofte har gjort – maa jeg ligge.

Jeg havde en broget Tid i Juni. Der var én, som græd i fire hele Dage fra tidlig Morgen til sildig Nat, uden at kunne standse, endda jeg kun sagde de mildeste Ord.

I det ny Værk4, de sønderjydske Kvinder har udgivet som Konfirmationsgave under Titlen Gennem 1500 Aar, smukt udstyret med Billeder og vistnok meget billigt, er ikke blot en Artikel af mig, men to Artikler om mig, saa jeg nu officielt er sammenstillet med 3 H. C. Andersen, Thorvaldsen, Ørstederne osv.

Samtidig erfares, at Vilh. Thomsen5 har anbefalet Ernst v. d. Recke6 til Nobelprisen, der efter Karl Warburgs Sigende (han er Nobelembedsmand) rimeligvis tilfalder ham i Aar. Det er lidt burlesk.

De maa høre om alle Slags Uheld jeg har. Først fik min gamle Megære7 Angina og laa i 5 Dage med Feber, saa jeg maatte lade hente Mad fra en Restaurant. Saa er nu min gode og kjære Plejerinde Frk. Knudtzon, da hun igaar kjørte herud paa Cycle, blevet paakjørt af en Vogn og kastet om, saa den højre Arm brækkede ved Skuldren og hun ligger paa Rigshospitalet. Den lille Fru Rung har elskværdigt paataget sig hendes Rolle nogle Dage. Desværre blev atter hele denne Sommer skaaret bort af mit Liv. Dog er jeg ikke blot 4 ikke nedslaaet, men ved saa lyst Mod, som man kan være det. Rigtignok er alle mine Planer gaaede i Løbet, men jeg vil da lægge andre.

Kun kjedeligt at det er saa svært at fortjene Penge. Der stilles saa store Krav til mig, undertiden til et 1000 Kroner ad Gangen; det var mig ligegyldigt, naar blot jeg som før fortjente noget. Men det tyske Marked er lukket for mig, jeg faar ikke nogen Forlægger p. Gr. af Pirateriet, og i England fortjener jeg lidet, i Danmark Intet.

Sund Dannelse byder, at man ikke fylder et Brev med Snak om sig selv og nu har jeg gjort det. Jeg faar et Pust af det danske Land og den danske Sommer gjennem Deres Breve, og jeg synes De er ganske lykkelig derude med Deres gode elskværdige Frue.

I Grunden er ogsaa jeg ret lykkelig, og det vilde klæde mig ilde at klage.

Deres G.B.

 
[1] lørdag. tilbage
[2] Fru Jacobsen: antagelig Lis Jacobsen (1882-1961) nordisk filolog. tilbage
[3] fandt hun Verset: verset er ikke fra Wallenstein men fra slutningen af Schillers sørgespil Die Braut von Messina fra 1803:

Das Leben ist der Güter höchstes nicht.
Der Übel größtes aber ist die Schuld.

tilbage
[4] Værk: Gennem femten Hundrede Aar, 1912, en anonymt udgivet antologi (formentlig stod Niels Hjort og H. V. Clausen bag) med bl.a. en artikel af GB om Holberg, artikler af Niels Hjort og H.D. Kloppenborg Skrumsager om Georg Brandes samt artikler om de personer GB nævner. Bogen blev uddelt i Sønderjylland; i indledningen hedder det: "Det er Meningen med denne Bog at anvende den som Konfirmationsgave." (Se Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Magt og Afmagt, s. 160f.) tilbage
[5] Vilh. Thomsen: (1842-1927) professor i sammenlignende sprogvidenskab. tilbage
[6] Ernst v. d. Recke: (1848-1933) forfatter. tilbage
[7] min gamle Megære: der må være tale om GBs hushjælp jomfru Andersen. tilbage