Ernst Brandes til Severin Abrahams
Sendt fra København. 25. august 1889

ensom Theatersidden

Ernst Brandes d 25 Aug [1889]

Hr Direktør Abrahams

Hr I F Dorph-Petersen har tilskrevet mig et Brev og bedet mig sende Dem Svaret derpaa.

Næst at takke for Brevet og den deri gjorte Henstilling skal jeg i Besvarelse af samme tillade mig at bemærke:

Jeg talte forleden med Hr Pontoppidan om Sagen, og da han ikke ønskede at benytte de Billetter, der var sendt til Børs-Tidende, bad jeg ham for Bladets Regning at købe sig to Adgangsbilletter til de Forestillinger, han havde Lyst at anmelde eller omtale. Én Billet vilde jeg ikke sige til ham, at han skulde købe, da han tidligere for mig havde omtalt, at ved ensom Theatersidden kom han ofte helt ud af Humør og kedede sig, hvoraf Følgen da let kunde blive, at han enten opgav Anmelderbestillingen – hvad jeg ikke ønsker – eller ufrivilligt lod det slette Humør komme til Orde i Anmeldelserne – hvad jeg heller ikke ønsker.

En enkelt Billet, saaledes som Hr Dorph Petersen paa Deres Vegne venligst tilbyder mig den, gør mig derfor ingen Nytte, og jeg lader det da blive ved Aftalen mellem Hr Pontoppidan og mig, saa at han – eller den anden Anmelder, der lejlighedsvis paatager sig Hværvet – køber Billetter til de Forestillinger, hvorom de faar Lyst at skrive til Børs-Tidende.

Med megen Agtelse
Ærb.
Ernst Brandes

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage