Otto Borchsenius til Holger Drachmann
1. september 1884 (omtrentlig datering)

Ude og Hjemmes endeligt

[udateret; o. 1.9.1884]

[til Holger Drachmann]

[…]1 med "Ill. Tid.", men medens jeg laa og skrev til dig og andre, har Aug. Bang og Hendriksen solgt "U. og H." til Forlagsbureauet. Man underrettede mig først derom, da Sagen var afgjort, og gav mig (trods Udsagnet for 3 Maaneder siden om at blive ved) altsaa én Maaneds Frist til at se mig om efter noget andet. Det glæder mig for Hendriksen, om han kan slippe ud af sin Pengeknibe med mindre Tab, men min Ret og Hensynet til mig og mit (lidet lønnede) Slid for "U. og H." – derom er det ikke værd at tale.

Jeg har sagt Hegel min Mening om Forlagsbureauets Færd, bl. a., at det for Nordens Boghandlerkonge var lidet sømmeligt at slaa "U. og H." ihjel, for at søge paa at bevare "Ill. Tid.", men hvor smigrende det er, at man voldelig har maattet ombringe "U. og H." for at blive af med Konkurrencen, er og bliver det dog sørgeligt, at "U. og H." nu skal slagtes af nogle Pengemænd.

Skjønt jeg baade antager og haaber, at du baade for din egen Sags Skyld og af Venskab for mig vedblivende vil række mig en Haand nu og da, vil jeg dog strax bede dig om én Ting.

Hvis du faar Opfordring af Galschiøt eller Hegel om nu at støtte "Ill. Tid.", saa svar dem2, at du intet vil love i saa Henseende, før du nærmere har skrevet og brevvexlet med mig derom. Vil du det?

Jeg véd nemlig endnu ikke, hvorledes dette ny "Ill. Tid." bliver. Skram skal været dets Theateranmelder, og det kunde deraf synes, at Galschiøt vil henvende sig til alle "U. og H."s Medarbejdere og Venner. Hegel vil selvfølgelig ogsaa bede og besværge dig. Han kan jo skrive Breve, skjønt han Øje for Øje er mindre modig og bestemt.

Den 1ste Oktbr. begynde Hørup og Brandes deres ny Dagblad "Politiken". Mulig kommer Kampen saa, som jeg før har skrevet om. I saa Fald burde jeg maaske gaa over i "Morgenbladets" Redaktion – thi efter Galschiøtts Udtalelser hin Middag hos Hegels er det jo ikke sandsynligt, at "Ill. Tid." bliver gunstigt for hvad vi ville og ønske – men jeg har liden Lyst til at gaa over til "Morgenbladet", med mindre særlig baade du og Pontoppidan fremdeles ville støtte mig og love mig Bidrag. Skulde jeg gaa til "Morgenbl.", vilde jeg overtage den æsth. Ledelse og sørge for, at Bladet bragte de af "U. og H."s gamle Bidrag, som særlig ligge mig (og dig) paa Hjærte. I en Forfeuilleton, der kom daglig, ville f. Ex. H. H.'s Papirer og andre Bidrag fra din Haand jo kunne finde en god Plads. Ikke sandt?

Mulig tiltaler denne Løsning dig mest. Den Kamp, du har indvarslet, vil maaske finde sit naturlige Felt i "Morgenbl.", naar vi, der ville det samme, samles dér. Selv uden direkte Polemik er Tilstedeværelsen af os i "Morgenbl." jo en Protest mod baade den ene og anden Side her hjemme. Men i saa Fald burde vi komme samlede til "Morgenbl."

Et Øjeblik tænkte jeg (i Forening med Johs. Magnussen) paa at fortsætte "U. og H." uden Billeder som et Blad i "Nær og Fjærns" Skikkelse men i "U. og H."s egen gamle Aand. Jeg frygter dog for, at den Maaned, man nobelt og ridderligt har givet mig som Frist, ikke kan strække til. Saa maa den Sag opsættes til bedre Tider.

Du vilde nu gjøre mig en stor Tjeneste ved strax at sende mig, om end aldrig saa faa Linjer om, hvorledes du ser paa dette, 1) om du vil love mig ikke at love "Ill. Tid." noget foreløbig og 2) om du eventuelt vil støtte mig (eller om du vil: Bergs Parti eller din egen Opgave i vor Literatur) i "Morgenbladet"?

Det følger af sig selv, at jeg netop nu særlig vilde bede dig gjøre næste Afsnit af H. H.'s Papirer færdigt, saaledes som du bebuder i dit Brev. Jeg véd intet bedre at begynde med d. 1. Oktober, hvis vi holde 20 sammen, og du ser paa Tingene med mine Øjne.

Skulde du have et Digt liggende, saa end "U. og H." dermed, som du i sin Tid for 7 Aar siden sang Bladet ind.

Jeg længes nu højlig efter dit Svar og din Vennehaand.

Din
O. Borchsenius

 
[1] brevets første side mangler. tilbage
[2] dem < Dem tilbage